PDA

View Full Version : Omschrijving consolidation bij douanevervoer toegestaan ?rappi
02-24-2011, 11:36 AM
Hallo Allemaal,

Er vindt regelmatig discussie plaats over de vraag of de term consolidation is toegestaan.
In het kader van ICS dienen nu ook de house airwaybills beschikbaar te worden gesteld met een daarop vermelde handelsomschrijving van de goederen.

Hoe is dit nu geregeld bij het vervoer van bijvoorbeeld luchtvracht over de weg in het kader van de vervoersovereenkomst ( de airwaybill )


heb de transit manual doorgelezen en kom wel bij luchtvervangendwegvervoer eea tegen bij toepassing vereenvoudigde procedure niveau 1 en niveau 2. Wat nu als er geen sprake is van een vereenvoudigde procedure ?

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/transit_manual_nl.pdf

Iemand hier inzicht in ?

Frank
03-02-2011, 10:18 AM
Hallo,

De verplichting om de goederen specifiek te omschrijven bestaat toch al enkele jaren?
Zie deze link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/acceptable_goods_description_guidelines_nl.pdf

Dit is inmiddels ook al wetgeving volgens mij geworden, aangezien dit nog een ontwerp was.
In de zeevracht wordt er steeds meer een selectie vor controle gehouden op grond van de omschrijving op de ENS.
Helemaal per 1-1-2011 met de verplichting van het vermelden van de goederencode op de BL.
Of waren er voor luchtvracht andere regels voor groepage?

rappi
03-09-2011, 09:34 AM
Hoi Frank,
De link waar je naar verwijst bevat een werkdocument welke voorziet bepalingen mbt summiere aangifte bij binnenkomt en uitgaan ( geen douanevervoer ) . In dit kader worden met het oog op de veiligheidsgegegevens omschrijvingen toegekend op house airwaybill niveau zodat een goederenomschrijving bekend is.

De veiligheidsgegevens zijn bij douanevervoer optioneel. Safety en security analyse wordt ook alleen uitgevoerd bij binnenkomst en uitgaan. Vandaar ook de vraag of dit bij douanevervoer uberhaupt wel een issue is ?

Voor goederen die bijvoorbeeld uit USA komen en onder douanevervoer eindbestemming Brussel hebben via Asmterdam heeft de safety en security al plaatsgevonden bij binnenkomst.

rappi
03-23-2011, 07:39 PM
hmmm, ben toch wel benieuwd naar meer juridische achtergrond info. zie namelijk ook :

Extra aandacht voor goederenomschrijving NCTS
22 maart 2011

De Douane in de Rotterdamse haven besteedt vanaf 21 maart 2011 extra aandacht aan het invullen van de NCTS-aangifte. Daarbij ligt de nadruk onder meer op vak 31 ‘Goederenomschrijving’ en vak 33 ‘Goederencode’.

Bij het invullen van vak 31 moet worden vermeld:

•het aantal en de soort van de colli volgens de desbetreffende communautaire code van bijlage 38
•het aantal voorwerpen voor onverpakte goederen
•bij gebruik van containers de merktekens/nummers daarvan
•omschrijving van de goederen
•merken en nummers
•aantal en soort
Als omschrijving van de goederen volstaat de gebruikelijke handelsbenaming. Als vak 33 ‘Goederencode’ moet worden ingevuld, dan moet deze handelsbenaming zo duidelijk zijn dat de goederen aan de hand daarvan kunnen worden ingedeeld.

Vak 33 moet worden ingevuld:

•als de aangifte voor douanevervoer door dezelfde persoon wordt opgesteld samen met of volgend op een douaneaangifte waarop de goederencode is vermeld, of
•als de aangifte voor douanevervoer betrekking heeft op goederen die in bijlage 44quater zijn vermeld, of
•als de communautaire wetgeving daarin voorziet (Toepassingsverordening Communautair Douanewetboek).
Bij een onjuiste goederenomschrijving kan het document worden geweigerd en moet de aangever een nieuw document invullen.

NCTS heet voluit: New Computerised Transit System.

bron : douane.nl

admin_old
03-30-2011, 01:15 PM
Zie ook : handboek douane http://www.douane.nl/bibliotheek/handboeken/handboek_douane/hd_14-47-00-03.html#P403_34207 (http://www.douane.nl/bibliotheek/handboeken/handboek_douane/hd_14-47-00-03.html#P403_34207)

4. Bijzondere regelingen

4.1. Consolidatiezending

In het vervoer van luchtvracht komt het groeperen van (deel)zendingen tot één zending veelvuldig voor. Een dergelijke gegroepeerde zending wordt ook wel aangeduid als een consolidatiezending. In EG-verband bestaat een administratieve afspraak over consolidatiezendingen.
Voor iedere deelzending van een consolidatiezending bestaat een "house airwaybill". Dit is het vervoerscontract dat de afzender en de consolidator hebben opgesteld. Voor het vervoer maken de consolidator en de luchtvaartmaatschappij een contract op, de "master airwaybill". Tenslotte is er een consolidatiemanifest waarop alle house airwaybills zijn vermeld.
Als een luchtvaartmaatschappij een consolidatiezending wil vervoeren volgens een van de vereenvoudigde procedures, dan moet dat als volgt gebeuren, bij toepassing van de vereenvoudigde procedure:
- De luchtvaartmaatschappij moet ervoor zorgen, dat de consolidator de status van de goederen vermeldt op de house airwaybill. In het consolidatiemanifest moet voor iedere deelzending de status worden aangegeven met een van de codes als genoemd in paragraaf 3.1.3. Als er een ander douanedocument is, komt dat tot uiting met de code "TD" op het consolidatiemanifest. In dat geval moet op de house airwaybill behalve de code "TD" ook de soort, het nummer, de datum en het kantoor van vertrek van het document staan. De consolidator moet de hoogste status aan de luchtvaartmaatschappij doorgeven. Met "hoogste status" wordt bedoeld de status van de goederen die in de volgorde van boven naar beneden het eerst wordt genoemd in paragraaf 3.1.3.
- De luchtvaartmaatschappij vermeldt de consolidatiezending als geheel op het luchtvrachtmanifest en vermeld daarbij de hoogste status (op dezelfde wijze bepaald als hierboven beschreven).
Het vermelden van de hoogste status in vorenbedoelde zin geldt ook indien een consolidatiezending met toepassing van de vereenvoudigde procedure niveau 1 wordt vervoerd. Hierbij beperkt het aantal te vermelden statussen zich echter tot T1 en T2F (artikel 444, lid 3 TVo. CDW). Vervolgens wordt de zending opgenomen in het manifest dat specifiek voor die status als aangifte T geldig zal worden gemaakt. Zie in dit verband paragraaf 2.1.2, laatste alinea (per status van het goed wordt een afzonderlijk manifest opgesteld).
De douane moet desgevraagd altijd kunnen beschikken over alle consolidatiemanifesten en house en master airwaybills.
Ook bij een consolidatiezending is de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor eventuele onregelmatigheden.


4.2. Vervoer van luchtvrachtgoederen over de weg

Het komt regelmatig voor dat luchtvrachtgoederen over de weg wordt vervoerd waarbij het af te leggen traject een onderdeel vormt van de vervoersovereenkomst zoals vastgelegd in de (master-) airwaybill. Dit vervoer wordt ook wel aangeduid als luchtvervangend wegvervoer. De luchtvaartmaatschappijen behandelen dit vervoer namelijk op dezelfde manier als vervoer door de lucht: ook hiervoor maken zij een manifest op.

Omdat de goederen over de weg worden vervoerd gelden voor dit deel van het vervoerstraject echter de algemeen geldende douanebepalingen die op wegtransport zien. Daarom zal voor de volledige zending een aangifte voor douanevervoer T met gebruik van het systeem Transit geldig worden gemaakt. Bepalingen als het stellen van zekerheid en treffen van maatregelen om de identiteit van de goederen te handhaven (in voorkomend geval douaneverzegeling toepassen) zijn op dit deel van het vervoerstraject onverkort van toepassing.

Wat betreft de op de aangifte voor douanevervoer T te vermelden goederenomschrijving is voor de luchtvaartmaatschappijen echter een uitzondering gemaakt op de regel dat sprake moet zijn van tenminste de algemene handelsbenaming van de goederen. Met name bij zogenaamde consolidatiezendingen beschikt de luchtvaartmaatschappij namelijk veelal niet over goederensoortgegevens in digitale vorm. Dit maakt het voor haar problematisch om een juiste omschrijving van de goederen in een aangifte voor douanevervoer T te verwerken. Om die reden heeft de Europese Commissie in 2004 goedgekeurd dat bij luchtvrachtzendingen in de aangifte voor douanevervoer T op artikelniveau de benaming van de goederen als vermeld op de (master) airwaybill niveau wordt overgenomen. Dit betekent dat een consolidatiezending in de aangifte voor douanevervoer T in vak 31 veelal een aanduiding als "consol" zal krijgen. De goedkeuring van de Commissie voor het op deze wijze omschrijven van goederen komt uiterlijk te vervallen op het moment dat Europese douanewetgeving het gebruik van de term "consol" (of een daaraan verwante term) in het douanevervoer niet langer toestaat.

Om de hiervoor bedoelde goedkeuring van de Commissie te kunnen toepassen gelden een aantal voorwaarden. Zo zal sprake moeten zijn van luchtvracht waarvoor een (master) airwaybill/manifest beschikbaar is, het vervoer betreft van een luchthaven (kantoor van vertrek) naar een luchthaven (kantoor van bestemming) en moet de luchtvaartmaatschappij aangever zijn van de aangifte voor douanevervoer T.
Het vervoer van de goederen mag in eigen beheer gebeuren of via een derde.
Uiteraard is het voor de douane van belang dat zij kennis kan nemen van de inhoud van een "consol". Om die reden zal de luchtvaartmaatschappij bij vertrek en bestemming desgevraagd een kopie van de house airwaybill en het house manifest moeten overleggen.


4.3. Koeriers- en expreszendingen

In EG- en EVA-verband bestaat de volgende afspraak over koeriersdiensten en expresgoederen. Als een koeriersdienst ook als luchtvaartmaatschappij is aan te merken, gelden dezelfde regels als voor een luchtvaartmaatschappij.
Als een koeriersdienst een vliegtuig chartert wordt zij geacht als luchtvaartmaatschappij op te treden. Als een koeriersdienst het vervoer uitbesteedt aan een luchtvaartmaatschappij wordt de zending aangemerkt als een consolidatiezending, tenzij de airwaybill één enkele zending omvat.
Als expresgoederen worden vervoerd door een "on board air courier", is de volgende regeling van toepassing:
- de koerier wordt op dezelfde manier behandeld als een passagier;
- de expreszending wordt vermeld in het manifest van de koeriersdienst;
- de luchtvaartmaatschappij vervoert de expreszending normaal als overbagage in het ruim van het vliegtuig;
- de overbagage staat niet vermeld in het manifest van de luchtvaartmaatschappij;
- deze expreszendingen vallen niet onder de toepassing van artikel 444, TVo. CDW.
Voor dit soort vervoer binnen de EG geldt dat er een -separate- aangifte voor douanevervoer T moet worden ingediend.