PDA

View Full Version : Rapport knelpunten BTI-afgiftefranske
02-19-2009, 10:05 AM
Rapport knelpunten BTI-afgifte

Rapport | 07-11-2007 | Uitvoering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA ‘S-GRAVENHAGE

Ons kenmerk: DGB 2007-05311 M

Geachte voorzitter,

In de beantwoording van vragen van het lid Dezentjé Hamming-Bleumink(VVD) over de Nederlandse afgiftetermijnen BTI’s (nr. 2050614720) heb ik toegezegd een studie te laten uitvoeren naar eventuele verbeteringen aan ondersteunende geautomatiseerde systemen bij die afgifte van Bindende Tarief Inlichtingen (verder: BTI’s).

Hierbij stuur ik u het rapport van deze studie.

Ik wil bij het rapport en de geschetste oplossingen toch nog enige kanttekeningen plaatsen, ook ingegeven door al doorgevoerde aanpassingen na het afsluiten van de studie. Voor wat dat betreft heeft de realiteit het rapport al voorbijgestreefd.

In het rapport wordt in de samenvatting (bladzijde 4) een onderscheid gemaakt tussen korte en lange termijn oplossingen. Er is daarbij een aantal acties benoemd die op korte termijn oplossingen zouden kunnen geven. Deze acties hebben echter niet de gehoopte oplossing gegeven.

Er zijn evenwel andere aanpassingen doorgevoerd zoals werkprocesaan* passingen en kleine aanpassingen in de infrastructuur, die wel positief hebben uitgewerkt voor de beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van het geautoma* tiseerde systeem. Dit heeft direct effect gehad op de duur van de afgiftetermijnen van BTI’s. Momenteel zijn er alleen nog kleine storingen die snel kunnen worden opgelost en die geen negatieve invloed hebben op de afgiftetermijnen. Vanzelfsprekend blijft het systeem voortdurend gemonitord worden.

Zoals ook toegezegd in de beantwoording van recente vragen over dit onderwerp van Mw. Dezentjé Hamming-Bleumink (vragen nr. 2060720020) moeten BTI’s op zo kort mogelijke termijn worden afgegeven. Doordat de verbeteringen in de automatisering, en nadere organisatorische aanpassingen van de werkzaamheden, zo goed hebben uitgewerkt is de afgiftetermijn van 12 weken begin dit jaar teruggebracht tot ongeveer zes weken. Een termijn die ook door het bedrijfsleven al als acceptabel wordt beoordeeld.

De oplossingen die zijn aangegeven voor de lange termijn zijn daardoor minder urgent geworden. Hierbij merk ik op dat deze oplossingen behoorlijke financiële en capacitaire consequenties zouden hebben voor de Belastingdienst. Daarbij merk ik op dat een van de oplossingen, het kopen van een standaardpakket, in het geheel niet uitvoerbaar is.
Ook komende Europese ontwikkelingen staan het doorvoeren van de lange termijn oplossingen in de weg. De Europese Commissie heeft vanuit het automatiseringsproject E-customs wijzigingen aangekondigd in het zogenaamde “Tariff Environement” . Daaronder valt ook de afgifte van BTI’s. Eventuele nu gedane investeringen zouden dan op korte termijn alweer ongedaan gemaakt moeten worden.

Ik zie dan ook af van het doorvoeren van de lange termijn oplossingen, met name de bouw van een apart nationaal systeem voor BTI-afgifte. Wel zal gezorgd worden voor afstemming van het BTI-systeem met te ontwikkelen registratiesystemen op Europees niveau.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Financiën,

mr. drs. J.C. de Jager