PDA

View Full Version : onzekerheid zuivering bij mededeling aansprakelijkheid ?Raoul Paul
06-27-2011, 08:40 PM
Mededeling aansprakelijkheid
Het kan voorkomen dat een vergunninghouder toegelaten geadresseerde een schrijven van de douane ontvangt met een mededeling aansprakelijkheid. In het NCTS systeem zal dan waarschijnlijk wel de aankomst melding zijn gedaan maar is een rapportage lossen achterwege gebleven om welke reden dan ook. Deze aansprakelijkheid vloeit voort uit de verplichting van een ontvanger, die de goederen aanvaardt in de wetenschap dat deze onder de regeling communautair douanevervoer zijn geplaatst, om deze eveneens binnen de gestelde termijn ongeschonden bij de douane aan te brengen op het kantoor van bestemming, met inachtneming van de door de douaneautoriteiten getroffen identificatiemaatregelen. Zie art 96 Communautair douanewetboek http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:nl:PD F

Tijdig reageren op mededeling aansprakelijkheid
Het niet tijdig opvolgen van een mededeling aansprakelijkheid kan een uitnodiding tot betaling van invoerrechten en omzetbelasting tot gevolg hebben. Het gevolg van deze aansprakelijkheid kan veelal worden afgeweerd door alsnog de lossingsresultaten in te sturen of een verklaring te overleggen aan de douane waaruit blijkt dat de goederen conform werden ontvangen en een nadere douanebestemming hebben gekregen ( middels een bijlage 24 )

Waarom wordt de aangever wel geinformeerd en de geadresseerde niet ?
Alhoewel de aangever geen mededeling niet beeindigde regeling ontvangt, immers de aansprakelijkheid lis medegedeeld aan de geadresseerde, is het wel de aangever die in kennis wordt gesteld over de zuivering van de douaneregeling douanevervoer middels een IE45 bericht.

Diegene die niet aansprakelijk is voor de gevolgen welke voortvloeien uit het gebruik van de douaneregeling ontvangt dus wel een kennisgeving en diegene die aansprakelijk gesteld wordt niet nader geinformeerdover de afloop van een dergelijke aangifte ?

Een vreemde situatie naar mijn mening want zou men op grond van de overlegde informatie er dan op mogen vertrouwen dat de douane aangifte alsnog werd aangezuiverd ? Er mag uit overwegingen van rechtszekerheid geen enkele twijfel bestaan of een dergelijke aangifte mogelijk toch nog een aansprakelijkheid met zich mee brengt. Er zou dan ook bijvoorbeeld een mededeling "vervallen" aansprakelijkheid voor de douane moeten worden verzonden maar vermoedelijk zijn de systemen hier niet voor ingericht.

Wanneer zou je er op redelijkerwijze op mogen vertrouwen dat mededeling aansprakelijkheid geen fiscale gevolgen met zich meebrengt ?
Indien alsnog lossingsresulaten worden ingebracht en dit tot een mededeling beeindigd vervoer leidt middels een IE25 is er ook duidelijkheid voor de geadresseerde die de mededeling aansprakelijkheid heeft ontvangen. Met het insturen van bijlage 24 heeft de geadresseerde deze zekerheid nog niet. De douane kan de verklaring niet hebben ontvangen en zal deze bij ontvangst in elk geval moeten beoordelen.

Is het aan te bevelen een dossier mededeling aansprakelijkheid tot minimaal 3 maanden aan te houden nadat een bijlage 24 werd ingezonden? Na 3 maanden mag met grote mate van "zekerheid" worden aangenomen dat geen invordering meer zal volgen maar meer behoorlijk is het naar mijn mening tevens de geadresseerde te informeren.

Met vriendelijk groet
Raoul Paul | LinkedIn (http://www.linkedin.com/pub/raoul-paul/21/890/379)