PDA

View Full Version : Wijziging regels douanevervoer en invordering Vo (EG) nr. 1192/2008admin_old
01-19-2009, 01:22 PM
Wijziging Toepassingsverordening Communautair Douane Wetboek (TCDW)

6 december 2008, herschreven op 18 december 2008

De Toepassingsverordening van het Communautair Douane Wetboek (TCDW) is gewijzigd. Dit is gebeurd door Verordening (EG) nr. 1192/2008 (Publicatieblad L 329 van 6 december 2008). Deze wijziging gaat onder meer over de regeling douanevervoer. Eerder is de Overeenkomst van 20 mei 1987, over een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer, al gewijzigd.De wijzigingen:

Het indienen van een elektronische aangifte wordt de standaard
(van toepassing met ingang van 1 juli 2008)
De regels over de schriftelijke aangifte worden verplaatst naar de nieuwe bijlage 37 quinquies
(van toepassing met ingang van 1 juli 2008)
De termijn waarbinnen een Vergunninghouder toegelaten geadresseerde het bericht IE044 (rapport lossing) moet insturen naar het douanekantoor van bestemming wijzigt
(van toepassing met ingang van 1 juli 2008)
De lijst van bijlage 44 quater wijzigt
(van toepassing met ingang van 1 januari 2009)
De verplichting voor houders van een carnet TIR om de gegevens van het carnet TIR ook in elektronische vorm te verstrekken via NCTS wordt ingevoerd
(van toepassing met ingang van 1 januari 2009)
de nasporings- en invorderingsprocedure wijzigt
(van toepassing met ingang van 1 juli 2009)

Bron Douane.nl

admin_old
02-26-2009, 03:21 PM
Gevolgen voor de nasporingsprocedure en invorderingsprocedure ?

Voor wat betreft de wijziging in nasporing en invordering valt uit art 365 te herleiden dat
de douane autoriteiten van de lidstaat van vertrek overwegen een nasporingsprocedure zullen inleiden ten einde alle gegevens te verzamelen die door de zuivering van de regeling noodzakelijk zijn of, indien dit niet mogelijk is om vast te stellen

- of een douaneschuld is ontstaan
- wie de schuldenaar is
- welke douaneautoriteiten voor de invordering bevoegd zijn

In elk geval wordt overwogen een nasporingsprocedure in te leiden ?

1. indien binnen voorsgeschreven termijn voor de aanbrenging van goederen geen bericht van aankomst is ontvangen
2. indien binnen 6 dagen na ontvangst van het bericht aankomst indien geen controleresultaten zijn ontvangen

De nasporingsprocedure wordt vervolgens binnen 7 dagen ingeleid na de hierboven genoemde termijn. In uitzonderlijk gevallen, wanneer de douane in vroeg stadium vermoed dat de regeling niet niet is beeindigd wordt de nasporingsprocedure terstond ingeleid.


De aangever wordt uiterlijk 28 dagen na de inleiding van de nasporingsprocedure bij het kantoor van bestemming verzocht de gegevens te verstrekken die voor zuivering van de regeling nodig zijn.

Het kantoor van bestemming EN de aangever moeten binnen 28 dagen nadat zij door de douaneautoriteiten van het kantoor van vertrek zijn aangeschreven antwoorden.

De gevolgen voor de invorderingstermijn :
- 7 maanden vanaf de laatste dag waarop de goederen bij het kantoor van bestemming hadden moeten worden aangebracht ( is momenteel nog 10 maanden )

of

- een maand na de termijn van 28 dagen, welke de aangever heeft om op het verzoek te reageren gegevens te verstrekken die tot zuivering van de regeling nodig zijn, indien de aangever onvoldoende dan wel geen gegevens heeft verstrekt


Dus let op, een pro actieve houding c.q. het leveren van noodzakelijke inspanningen om tijdig gevraagde informatie te kunnen verstrekken aan de douane is noodzakelijk om een eventuele invordering reeds op + / - 70 dagen na aanvaarding van de aangifte te voorkomen.

Daar waar het niet reageren op een mededeling niet beeindiging nu na 10 maanden een volgt zal dit per 1 juli 2009 reeds op net voorbij de 3 maanden komen te liggen.

Note :


Publicatieblad van de Europese Unie L 329 /18 datum 6 december 2008
http://172.19.10.1:1812/servlet/com.trend.iwss.user.servlet.sendfile?downloadfile= LgIRE14683-831638448-524-LexUriServ.do (http://172.19.10.1:1812/servlet/com.trend.iwss.user.servlet.sendfile?downloadfile= LgIRE15021-645353376-1820-LexUriServ.do)