Results 1 to 2 of 2
 1. #1

  Douane houdt indien nodig vliegtuigen aan de grond bij ECS controle.

  door Douane Jurist
  10 oktober 2012


  Als het aan de douane ligt is de tijd die de industrie is gegund om het ECS proces op orde te krijgen per 1 november aanstaande voorbij. Alle geselecteerde controles in het kader van het uitgaan zullen dan worden uitgevoerd ongeacht waar de goederen zich op dat moment bevinden.

  ECS controle op uitgaande goederen

  Kort samengevat komt het er op neer dat zodra goederen op het kantoor van uitgang aankomen hiervan melding dient te worden gedaan aan de douane. Deze melding vindt plaats door de Trader at Exit die vervolgens een bericht ontvangt of de zending voor controle in aanmerking komt. In geval van een controle dient door de trader at exit contact te worden opgenomen met de douane om het tijdstip en de locatie van deze controle te bepalen.

  Dat klinkt allemaal eenvoudig maar schijn bedriegt. Het uitvoeren van controles in het kader van uitgaan is al jarenlang een onderwerp van discussie tussen de industrie belangenhebbenden, waaronder douane, afhandelaren, expediteur en de branche organistaties ACN en FENEX.

  Uniforme ready for carriage procedure
  In de oorspronkelijke opzet van de werking van ECS is altijd rekening gehouden met het standpunt van de douane dat het moment waarop de fysieke controle zou worden kenbaar gemaakt niet eerder zou mogen plaatsvinden dan bij de afhandelaar. Dit uitgangspunt bracht met zich mee dat een controle niet anders dan door het gebruik van de informatie makelaar industrie (tegenwoordig E cargo receipt) beschikbaar kon komen waarmee de basis van een uniforme wijze van vrachtacceptatie bij de afhandelaren gelegd werd.

  Het was aan de industrie om dit proces juist in te richten, de douane nam kennelijk geen verantwoordelijkheid om hier zelf een juiste basis voor te creŽren.

  Ontstaan van ruimte binnen werkafspraken ECS

  Op 7 april 2011 zijn dan uiteindelijk werkafspraken geformuleerd waarbij is overeengekomen dat de controle van zendingen tegelijkertijd zowel aan de afhandelaar als aan de trader at exit bekend worden gemaakt middels Cargo Receipt, zodra de zending bij de afhandelaar aankomt. Tegelijkertijd ontstond er ruimte om controlemeldingen eerder aan de trader at exit kenbaar te maken dan op het moment van de aanlevering bij de afhandelaar. Ook werd de mogelijkheid geopperd om controles te kunnen verleggen naar AEO gecertificeerde bedrijven in een 2e linie loods. Het begrip “ tenzij anders overeengekomen “ deed zijn intrede en hiermee ontstond er een begin van iets wat de doelstelling uniformiteit mede in de weg is komen te staan.

  Link de werkafspraken :http://www.douanehulp.nl/helpdesk/th...=1857#post1857


  Aan elkaar knopen van data en procedures lastiger dan gedacht ?
  Helaas blijkt dat de oplossing, welke de industrie voor ogen had, in de praktijk nog niet de gewenste oplossing biedt om door de douane geselecteerde zendingen tijdig in het logistiek proces te melden en voor controle beschikbaar te stellen.

  Er zijn al geruime tijd knelpunten van diverse aard geconstateerd en geadresseerd aan alle betrokken partijen welke debet zijn aan het niet kunnen uitvoeren van controles welke door de douane op ECS uitgaan zijn uitgezet.

  Oorzaken zijn te vinden in tekortkomingen in de techniek, het gebruik, als ook de interpretatie van de in E cargo receipt gepresenteerde informatie en onder ander in het niet naleven van de juiste procedure.
  De ECS aangifte moet uiteraard zijn gedaan, de verplichte melding arrival at exit moet zijn ingediend en het voornemen van een fysieke controle moet bij de trader at exit bekend worden gemaakt. Vervolgens dient de trader at exit de uitvoering van de controle met de douane af te stemmen of dient deze de afhandelaar op de hoogte te stellen dat de controle van de zending alsnog moet gebeuren.

  Daarnaast is er een aangiftenstroom welke rechtstreeks via de douane middels OTP verloopt en dus geheel niet zichtbaar is voor de afhandelaren in E cargo receipt. Indien de controle melding niet kenbaar wordt gemaakt door de trader at exit mist de douane een efficiŽnte controle aansluiting en gaat de zending dan zoeken in de keten.


  Controles per 1 november omhoog en uitgevoerd

  De douane stelt een ultimatum en gaat controles uitvoeren, ongeacht het moment waar de goederen zich in de keten bevinden. In een ongunstig geval kunnen goederen dan reeds zijn opgebouwd op luchtvrachtpallets op transport voor het beladen in het voor vertrek klaarstaande vliegtuig.

  Nog vervelender wordt het indien de goederen reeds zijn geladen in het vliegtuig en het lossen van de vracht een onherroepelijke vertragingsschade met zich meebrengt welke snel kan oplopen tot over de 100.000 euro. Volgens de douane zijn de controles gelet op het niet goed ingerichte proces bewust laag gehouden om daarmee het proces niet onnodig te verstoren. Het aantal controles zal ook per 1 november aanstaande met ongeveer factor 3 tot 4 kunnen toenemen. Luchtvaartmaatschappijen en afhandelaren zitten met de handen in het haar en voorzien significante schade aan het luchtvrachtproduct.

  Ligt de verantwoordelijkheid voor inrichting van dit douaneproces bij de industrie?
  Al lezend door de diverse mails en stukken welke ik over dit onderwerp heb ontvangen lijkt het erop alsof de douane zelf geen verantwoordelijkheid neemt dit proces in te regelen. De voorgenomen controle wordt aan de trader at exit gemeld door de douane en het is dan verder zaak dat partijen onderling douaneverplichtingen met elkaar afstemmen, zo zou je kunnen stellen.

  Ik stel mijzelf de vraag waarom de afhandelaren niet in een systeem van de douane kunnen zien of een zending voor zowel export als import toestemming van de douane heeft gekregen om de zending dan wel te kunnen accepteren of respectievelijk te kunnen uitslaan. Voor de inslag van goederen in het entrepot van communautaire goederen is toestemming van de douane vereist. Dit gebeurde in het verleden door het plaatsen van een dienststempel van de douane in combinatie met de term “ export “ ( artikel 793 toepassingsverordening CDW voor de liefhebbers ) op de airwaybill waarmee het voor de afhandelaar duidelijk was dat goederen mochten worden ingeslagen en aan alle uitvoerformaliteiten was voldaan. Waarom komt deze toestemming nu niet rechtstreeks van de douane in electronische vorm voor de afhandelaren beschikbaar?

  Onder regie van de douane is er medio 1999 een aanpassing van het exportproces doorgevoerd en heeft de douane haar kantoren bij de afhandelaren gesloten. Dit laatste leverde voor de douane een aanzienlijk efficieny voordeel op. De administratieve lasten zijn vervolgens bij de afhandelaren terechtgekomen die een behoorlijk aantal jaren ervaring hebben kunnen opdoen in de beoordelen van douaneaangiften en het massaal verwerken van deze stroom documenten. De E customs en digitale wereld moet de oplossing bieden om ook de laatste in de rij van de administratieve lasten te verlossen.


  Douane heeft regie in handen

  De douane is uiteindelijk de partij die de regie in handen heeft en dat zou zich moeten vertalen in een infrastructuur waarin het voor bedrijven mogelijk is hun proces hier op in te richten. De douane zou naar mijn mening niet de industrie moeten aanspreken op haar verantwoordelijkheid maar dient zelf de touwtjes in handen te nemen.

  Hoe het ook zij…. u bent gewaarschuwd, per 1 november 2012 zullen de effecten van een niet goed ingericht proces voor de luchtvrachtindustrie merkbaar zijn!


  Met vriendelijke groet
  Douane Jurist  .

 2. #2
  Spontaan een Engelse vertaling aangereikt door een van onze leden, dank !


  Customs holds if required aircraft on the ground at ECS control.
  By Douane Jurist
  October 10, 2012


  If the customs could decide the time that the industry has been awarded to get the ECS process in order it will by November 1st pass. All selected controls in the context of the entertainment will be performed regardless of where the goods are at that moment.

  ECS control outgoing goods
  In summary, it means that once goods arrive at the customs office of exit of this notification shall be made to the Customs. This message occurs by the Trader at Exit subsequently receive a message that the consignment is eligible for control. In the event of an audit by the trader at exit should be contacted by the customs to the time and location of this check.

  That sounds simple, but looks can be deceiving. Carrying out checks in the context of entertainment has been a long topic of discussions among industry stakeholders, including customs, handling agents, couriers and industry organisations ACN and FENEX.

  Uniform ready for carriage procedure

  In the original design of the operation of ECS will be taken into account the views of the customs that when the physical checks would be made known no earlier than should occur in the handler. This principle entailed that a check otherwise than by the use of the information broker industry (now E cargo receipt) available which could be the basis of a uniform method of cargo acceptance by the handlers was laid on.

  It was up to the industry to make this process precisely in focus, the customs apparently took no responsibility for this itself a proper basis for creating.

  Creation of space within working arrangements ECS
  On April 7th, eventually working arrangements formulated where it is agreed that the control of shipments simultaneously both the handler and the trader at exit disclosed by Cargo Receipt, once the shipment arrives at the handler. Simultaneously there was room to check messages before the trader at exit will make the time of delivery to the handler. It was also suggested that checks to shift to AEO certified companies in a 2nd line pilot. The term "unless otherwise agreed" began and thus there was a beginning of something objective uniformity also in the way it will be.

  Link the working arrangements: http://www.douanehulp.nl/helpdesk/th...=1857 # post1857


  Maybe Connecting dates and procedures together are more difficult than thought?
  Unfortunately, it appears that the solution, which the industry had in mind, in practice, not the desired solution to the customs consignments selected time in the logistics process to report and control available.

  There have long been problems of various types detected and addressed to all parties which debit to the inability to perform any checks by customs on ECS entertainment are plotted.

  Causes are found in deficiencies in the art, the use, as well as the interpretation of the E cargo receipt information presented below and in other non-compliance with the appropriate procedure.
  The ECS declaration must of course be made mandatory arrival at exit notification must be submitted and the intention of a physical control to the trader at exit are disclosed. Subsequently, the trader at exit the performance of the audit with customs tune whether it should the handler to notify that control the consignment must yet happen.

  In addition, a declaration which flow directly through customs using OTP expires and therefore not entirely visible to the handlers in E cargo receipt. If the audit report is not made known by the trader at exit lacks an efficient customs control connection and the mission then search through the warehouse.


  Checks November 1st up and implemented
  Customs issues an ultimatum and checks, regardless of the moment when the goods are in the warehouse. In an unfavourable case goods than are already built on air cargo pallets on conveyor for loading in the anteroom standing ready for the aircraft.

  Even more annoying is if the goods have already been loaded into the aircraft and unloading of the cargo an irrevocable delay damages entails what can quickly add up to over € 100,000. According to customs controls given the not well equipped to process deliberately kept low so the process is not unduly disturbing. The number of inspections will on November 1st this year may increase about 3-4 factors. Airlines and ground handlers will be confused and they provide significant damage to the airfreight product.

  Is the responsibility for organization of the customs process in the industry?
  While reading through the various emails and documents which I have received on this subject, it seems as though the customs do not take responsibility in this process to settle. The proposed control is added to the trader at exit reported by customs and it is further important that the parties mutually to coordinate the customs duties, as you might say.

  I ask myself why the handlers in a system of customs can see if a mission for both export and import Customs permission has been given the mission or to accept or respectively to deflect. For the entry of goods into the warehouse of Community goods, is there permission of the customs authorities. This happened in the past by placing a service mark of customs in combination with the term "export" (Article 793 Implementing Regulation CCC for enthusiasts) on the airway bill with which the handler will clear that goods could be smashed and all export formalities were correct. Why is this authorization not directly from the customs in electronic form for the handlers available?

  Under the auspices of the Customs there mid 1999 an adjustment of the export process and which has its offices in the customs handlers closed. The latter provided for the customs significant efficiency advantage. The administrative costs are then added to the handlers that ended up quite a few years to gain experience in the assessment of customs declarations and the massive processing power of these documents. The E customs and digital world must provide the solution to the last in the line of administrative burdens to redeem.


  Customs is in control
  Customs is ultimately the party in control and that should translate into an infrastructure where it is possible for companies to process in this matter. Customs would not in my point of view address the industry but take responsibilities in their own hands.

  Anyway.... you have been warned, November 1st 2012, the effects of a poorly designed process for the air cargo industry will be noticeable!


  Yours sincerely
  Douane Jurist

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •