LJN: AY6661, Rechtbank Rotterdam , 264805/KG ZA 06-591Print uitspraakDatum uitspraak:22-08-2006Datum publicatie:22-08-2006Rechtsgebied:Civiel overigSoort procedure:Kort gedingInhoudsindicatie:Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Door gedaagde vervoerde containers bevatten namaakgoederen. Eisers vorderen afgifte van de namaakgoederen ter vernietiging, zonder hiervoor aan gedaagde enige kosten verschuldigd te zijn. Gedaagde vordert in reconventie "demurrage-kosten". UitspraakR E C H T B A N K R O T T E R D A M
sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 264805/KG ZA 06-591
Uitspraak: 22 augustus 2006

VONNIS in kort geding in de zaak van:


1. de besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid ADIDAS INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht ADIDAS-SALOMON AG, gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht ATOMIC AUSTRIA GMBH, gevestigd te Altenmarkt, Oos--tenrijk,
4. de rechtspersoon naar vreemd recht BAYE-RI-SCHE MOTOREN WERKE AG, gevestigd te M?n-chen, Duitsland,
5. de rechtspersoon naar vreemd recht CANON KABUSHIKI KAISHA, gevestigd te Tokio, Ja-pan,
6. de rechtspersoon naar vreemd recht DIESEL S.P.A., gevestigd te Molvena, Itali?,
7. de rechtspersoon naar vreemd recht FERRARI S.P.A., gevestigd te Modena, Itali?,
8. de rechtspersoon naar vreemd recht GENE-RAL MOTORS, gevestigd te Detroit, Michigan, Ver-e-nigde Staten van Amerika,
9. de rechtspersoon naar vreemd recht SANRIO COMPANY LTD., gevestigd te Tokio, Japan,
10. de rechtspersoon naar vreemd recht MOTO-RO-LA INC., gevestigd te Schaumberg, Illinois, Verenigde Staten van Amerika,
11. de vennootschap naar vreemd recht NIKE IN-TERNATIONAL LTD., gevestigd te Beaverton, Oregon, Verenigde Staten van Amerika,
12. de rechtspersoon naar vreemd recht NOKIA CORPORATION, gevestigd te Espoo, Finland,
13. de rechtspersoon naar vreemd recht VOOZ CO. LTD., gevestigd te Seoel, Zuid-Korea,
14. de rechtspersoon naar vreemd recht SIEMENS AG, gevestigd te M?nchen, Duitsland,
15. de rechtspersoon naar vreemd recht TELE-FON-AK-TIEBOLAGET L M ERICSSON, gevestigd te Stockholm, Zweden,
eiseressen in conventie,
verweersters in voorwaardelijke reconventie,
procureur mr. J.G.A. van Zuuren,
advocaat mr. L.L.M. Heslenfeld,

- tegen -
de besloten vennootschap met beperkte aanspra-ke-lijkheid CHINA SHIPPING AGENCY CO (NETHER-LANDS) B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in voorwaardelijke reconventie,
procureur mr. H.E. Schweers,
advocaat mr. E.J.C. van Gelderen en mr. M.R.F. Gerrits.


Eiseressen in conventie respectievelijk verweersters in voorwaardelijke recon-ventie worden hierna gezamenlijk aangeduid als ?Adidas c.s.?. Gedaagde in con-ventie respectievelijk eiseres in voorwaardelijke reconventie wordt hierna aangeduid als ?China Shipping?.


1. Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:
- dagvaarding d.d. 6 juli 2006;
- pleitnotities en producties van mr. Heslenfeld;
- pleitnotities en producties van mrs. Van Gelderen en Gerrits.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht
ter zitting van 2 augustus 2006.


2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende ge-mo-tiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voorzover van belang - het volgende vast:

2.1
Eiseressen sub 2 tot en met 6 en 8 tot en met 15 in conventie zijn krachtens inschrijving in het Benelux- en het Internationale merkenregister van ver-schil--lende toonaangevende mer-ken voor uiteen-lopende pro-ducten, zoals om-schreven in de inleidende dag-vaarding onder punt 2. en zo-als blijkt uit de door Adidas c.s. als producties 2 tot en met 6 en 8 tot en met 15 overgelegde merk-inschrijvingen, bij uitsluiting gerechtigd tot het gebruik van de aldaar ver-melde woord- en/of beeldmerken. Eiseres sub 7 in conventie is krachtens Internationaal mo----deldepot bij uitsluiting gerechtigd tot het gebruik van een ontwerp voor een speelgoedauto, zoals omschreven in de inleidende dag-vaar-ding onder punt 3. en zoals blijkt uit de door Adidas c.s. als productie 7 overgelegde ko-pie van de Internationale registratie van het model.

2.2
China Shipping houdt zich bezig met expeditiewerkzaamheden, cargadoors-activiteiten, bevrachtingen en alle handelingen verband houdende met trans-port. Voor dit kort geding is van belang dat China Shipping de volgende con-tai-ners heeft vervoerd:
- vanuit Kameroen een zending van 416 jassen respectievelijk 156 jassen en 4.400 broeken be-stemd voor Rusland (dossiernummer 05RB1045/con-tai-ner--num-mer SCZU 561140-5 (deels) overgeladen naar CCLU 2020707), wel-ke zen-ding mo-gelijk inbreuk maakt op een intellectueel eigendoms-recht van de houders van General Mo-tors respectievelijk Adidas;
- vanuit China een zending van 3.285 trainingsbroeken bestemd voor Rus-land (dossiernummer 05RB1076/containernummer SCZU 565697), welke zending mogelijk inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van de houder(s) van Adidas;
- vanuit China een zending van 9.720 respectievelijk 16.800 sokken be-stemd voor Rusland (dossiernummer 05RB1083/containernummer GSTU 974810), welke zending mogelijk inbreuk maakt op een intel-lec-tueel ei-gen-domsrecht van de houders van Adidas respectievelijk Hello Kitty;
- vanuit China een zending cameratassen, onder- en joggingbroeken, front--jes en lampjes voor mobiele telefoons be-stemd voor Duitsland (dos-siernummer 06RB0248/containernummer TGHU 737169-6), welke zen-ding mogelijk inbreuk maakt op een intellec-tu-eel eigen-domsrecht van de houders van Canon (160 cameratassen), No-kia (240 frontjes voor mobiele telefoons), Pucca (2.200 lampjes voor mo-biele telefoons), Adidas (2.160 jog-ging-broeken), Atomic (960 joggingbroeken), Diesel (360 onderbroe-ken), Siemens (240 frontjes voor mobie-le telefoons), Eric-sson (1.820 front-jes voor mobiele telefoons) en Mo-torola (1.210 frontjes voor mobiele tele-foons);
- vanuit China een zending van 360 respectievelijk 474 radiografische be-stuurbare auto?s bestemd voor Nederland (dossiernummer 05RB1355/ con-tainernummer CCLU 607709-0 (deels) overgeladen naar CCLU 2113440), wel-ke zending mogelijk in-breuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van de houders van BMW respectievelijk Ferrari;
- vanuit China een zending van 2.592 sportschoenen bestemd voor Duits-land (dossiernummer 05RB0465/containernummer TGHU 223085-9), wel-ke zending mogelijk inbreuk maakt op een intel-lectueel eigendomsrecht van de houder van Nike;
- vanuit China een zending van 3.024 sportschoenen bestemd voor Belgi? (dossiernummer 05RB0866/containernummer CCLU 265780-3), welke zen-ding mogelijk inbreuk maakt op een intellec-tu-eel eigendomsrecht van de houder van Nike.

2.3
De hiervoor onder 2.2 vermelde containers zijn in de periode mei 2005 tot en met april 2006 door de douane aangehou-den op grond van de Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goede-ren waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maat-regelen ten aanzien van goederen waar-van is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten (hierna ook: ?Vo?).


3. Het geschil in conventie

3.1
Adidas c.s. vorderen dat de voorzieningenrechter, voorzover mogelijk uitvoer-baar bij voorraad en op de minuut, China Ship-ping beveelt om binnen ??n werk-dag na betekening van een daartoe strek-kend vonnis de ten processe be-doelde namaakgoederen aan een door Adidas c.s. aan te wijzen vertegen-woor---di-ger af te geven ter vernietiging, zonder dat Adidas c.s. hiervoor enige kosten verschuldigd zijn aan China Shipping, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ? 10.000,-- voor iedere dag dat China Shipping met de naleving van dit bevel in gebreke blijft, met veroordeling van China Ship--ping in de kosten van dit geding.

Aan deze vordering leggen Adidas c.s. in essentie ten grondslag dat zij, nu de door China Shipping vervoerde containers namaakgoederen dan wel door pi-raterij verkregen goederen (hierna zowel tezamen als afzonderlijk aange-duid als namaakgoederen) bevatten die in-breuk maken op de intellectuele eigen-doms-rech-ten van Adidas c.s. en waar-van voorkomen moet worden dat zij on-rechtmatig in het verkeer worden ge-bracht, in ver-band waarmee deze goe-de-ren door de douane zijn vastge-hou---den, tot vernie-ti-ging mogen overgaan over-eenkomstig artikel 11 van de Ver-ordening (EG) nr. 1383/2003. Adidas c.s. hebben een schriftelijke of een ver-onderstelde toestemming voor vernietiging verkregen. Aangezien de na-maak-goederen zich in containers van China Ship-ping bevinden dient de fei-telijke afgifte van deze goederen door China Ship-ping plaats te vinden. Op grond van artikel 13bis lid 1 van de Eenvormige Be-neluxwet op de merken (BMW), arti-kel 14bis van de Een-vormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) en artikel 28 lid 1 van de Auteurswet 1912 (AW) hebben Adidas c.s. de be-voegd--heid om roerende za-ken die in-breuk maken op hun merk-, mo-del- en/of auteursrecht als hun ei-gendom op te vorderen dan wel de ver-nie-tiging of onbruikbaarmaking te vor-deren. China Ship-ping weigert evenwel tot afgifte van de namaakgoederen ter vernietiging over te gaan.

Adidas c.s. wor-den terzake ver-tegenwoordigd door SNB-Re-act, een instelling die zich bezig-houdt met de be--strijding in de handel in na-maak-producten.

3.2
China Shipping voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.

4. Het geschil in voorwaardelijke reconventie

4.1
China Shipping vordert in voor-waar-delijke reconventie - verkort en zakelijk weergegeven - dat de voorzienin-gen-rechter aan een eventueel aan China Ship-ping op te leggen bevel om de li-ti-gieuze goederen aan Adidas c.s. ter vernietiging af te staan, de voorwaarde ver-bindt dat Adidas c.s., hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, eerst de totale ?demurra-ge?-kostenvan Chi-na Shipping tot en met 1 augustus 2006 van ? 25.413,38 volledig aan China Shipping vergoeden, zulks met ver-oor-deling van Adidas c.s., hoofdelijk, des dat de een betalen-de de an-der zal zijn bevrijd, in de vol-ledige kosten van het geding, waaronder een bedrag aan proceskosten c.q. salaris procureur van ? 8.050,49, exclusief BTW.

Aan deze voorwaardelijke vordering legt China Shipping in essentie ten grond--slag dat de ten processe bedoelde containers door toedoen van Adidas c.s. onevenredig lang hebben stilgestaan, waardoor China Shipping onnodige (opslag-)kosten heeft moeten ma-ken en schade heeft geleden. Nu Adidas c.s. als merkhouders tot ver--nietiging van de beweerdelijk inbreukmakende goe-de--ren wensen over te gaan dienen de ?demurrage?-kosten,over-een-komstig (ar-ti-kel 11 juncto artikel 6 van) de Verordening (EG) nr. 1383/2003, voor hun re-ke-ning te komen. Ook dienen Adidas c.s. de volledige proceskosten van Chi--na Shipping te vergoe-den, nu zij China Shipping willens en wetens in dit kort geding hebben betrokken, zonder dat China Shipping verantwoordelijk is voor enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en zonder anders-zins onrechtmatig jegens SNB-React te hebben gehandeld, terwijl Adidas c.s. wis-ten dat China Shipping gerechtvaardigd aanspraak maakt op de ?demurra-ge-?-kosten. Adidas c.s. hebben daar-bij Chi-na Shipping gedwongen tot het ma-ken van extra kosten in verband met de voorbereiding van de zitting van 2 augus-tus 2006, nu zij hun vordering onvoldoende hebben onder-bouwd dan wel nu de vordering in conventie ten aanzien van een aantal van eiseressen in conventie niet ontvankelijk dient te worden verklaard althans dient te wor-den afgewe-zen.

4.2
Adidas c.s. voeren gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal wor-den besproken.


5. De beoordeling

in conventie en in voorwaardelijke reconventie

5.1
Gelet op het bepaalde in artikel 37 onder A BMW dan wel artikel 29 BTMW is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vor-dering van Adidas c.s. Ook voor het overige is de voorzieningenrechter bevoegd.
5.2
Het spoedeisend belang van Adidas c.s. bij de vordering volgt uit de aard van die vordering. Het feit dat een eisende partij de tijd neemt alvorens een kort gedingprocedure aanhangig te maken rechtvaardigt niet het oordeel dat de eisende partij geen spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening (meer) heeft.

voorts in conventie

5.3
Nu eiseres sub 1 in conventie, Adidas International B.V., blijkens de door A-di-das c.s. overgelegde producties 1 en 2 geen houder is van de in die pro-duc-ties bedoelde merken, dat zijn immers Adidas-Salomon AG, eiseres sub 2 in conventie, en de be---sloten vennootschap met beperkte aan-spra-kelijkheid Adi-das Inter-na-tional Marketing B.V., gevestigd te Amsterdam, zal de voorzienin-genrechter Adidas International B.V. niet ontvankelijk ver-kla--ren in haar vor-de-ring in conventie. Waar hierna ge-spro-ken wordt over Adi-das c.s. wordt der-halve bedoeld de eiseressen sub 2 tot en met 15 in con-ven-tie, voorzover niet anders aangegeven.

Verordening (EG) nr. 1383/2003

5.4
Het meest verstrekkende verweer van China Shipping luidt dat de zendingen jassen (productie 16 Adidas c.s.), onderbroeken, cameratasjes respectie-ve-lijk lampjes voor mobiele tele-foons (productie 19 Adidas c.s.) die mo-ge-lijk in-breuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van de houder van het merk General Motors (eiseres sub 8 in conventie; Nb. bedoeld is General Mo-tors Corporation), Diesel (eiseres sub 6 in conventie), Canon (eiseres sub 5 in conven-tie) respectieve-lijk Puc-ca (eiseres sub 13 in conventie) niet onder de be-schermings-om-vang vallen zoals ge-de-fi-nieerd in artikel 1 juncto artikel 2 lid 1 sub a Vo. De Veror-dening (EG) nr. 1383/2003 mist derhalve voor die goe-de-ren toepassing. Eise-ressen sub 5, 6, 8 en 13 in conventie dienen derhal-ve niet ontvankelijk ver-klaard te wor-den in de vordering in conventie dan wel dient de vordering in conventie ten aan-zien van hen te worden afgewezen, al-dus Chi--na Shipping.


China Shipping is naar voorlopig oordeel gerechtigd zich tegen toewijzing van de vorderingen van Adidas CS te verweren om te voorkomen, dat haar opdrachtgever(s) haar kunnen verwijten zonder daartoe gehouden te zijn aan de vernietiging van de goederen te hebben mede gewerkt en zij op die grond aansprakelijk kan worden gehouden voor de door haar opdrachtgever(s) als gevolg daarvan geleden schade.


De voorzieningenrechter volgt China Shipping in haar stelling dat de goe-de-ren die mogelijk een inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van de merken General Motors, Diesel en Pucca niet onder de beschermingsom-vang van de Verordening (EG) nr. 1383/2003 vallen. Uit de door Adi-das c.s. overgelegde producties 8 (General Motors), 6 (Diesel) respectievelijk 13 (Puc-ca) blijkt immers niet althans niet duidelijk dat bedoelde merken zijn inge-schre-ven voor jassen, onderbroeken respec-tievelijk lampjes voor mobiele te-le-foons waarop in casu het litigieuze merk is aangebracht. De voorzieningen-rech-ter zal dan ook de vordering in conventie voorzover deze ziet op de af-gifte ter ver-nietiging overeenkom-stig artikel 11 Vo van de hiervoor bedoelde goederen ten aanzien van eiseressen sub 6, 8 en 13 reeds op die grond af-wij--zen.

Voor wat betreft de goederen die mogelijk een inbreuk ma-ken op een intel-lec-tueel eigendomsrecht van de houder van het merk Ca-non geldt dit niet. Uit de door Adidas c.s. overgelegde pro-duc-tie 5 blijkt im---mers dat het merk Canon is ingeschreven voor ?Appa-reils ?. photographiques? en ??ac-cess-oi-resde tous les pro-duits pr?cit?s pour autant que compris dans cette classe.?, zodat ca-me-ratasjes onder de beschermingsomvang van de Ver-ordening (EG) nr. 1383/2003 vallen.

5.5
Vervolgens voert China Shipping het verweer dat artikel 11 Vo niet van toe-pas-sing is op het onder-havige geschil tus-sen partijen.

5.5.1
De voorzieningenrechter stelt voorop dat uit de in artikel 249 van het Ver-drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gegeven definitie voort-vloeit dat ??Eenverordening [heeft] een algemene strek-king [heeft]. Zij is verbindend in al haar on-derdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. ?. Verordeningen werken derhalve naar hun aard en functie in het stelsel van communautaire rechts-bronnen rechtstreeks en verlenen aan particulieren rechten die de nationale rechter moet beschermen, aldus het Europese Hof van Justitie. Alle bepa-lin-gen van de Verordening (EG) nr. 1383/2003, dus ook artikel 11, werken recht-streeks. Daar is geen implemen-tatie voor nodig.

De stelling van China Shipping dat het juist een van de karakteristieken is van de Verordening (EG) nr. 1383/2003 dat een aantal bepalingen die in die verordening zijn opgeno-men, waaronder artikel 11, geen direct effect hebben wordt verworpen. Hier-van is de voorzieningenrechter, behoudens de enkele door China Shipping aan-gehaalde zinsnede uit het boek van O. Vrins en M. Schneider e.a., geti-teld ?Enforcement of intellectual property rights through bor-der measures?, niet gebleken en ligt ook, gelet op het hiervoor over-woge-ne, niet voor de hand.

5.5.2
Bij artikel 11 Vo gaat het echter niet om de vraag of er al dan niet implemen-tatie heeft plaatsgevonden, maar om de vraag of de Nederlandse wetgeving de vereenvoudigde procedure als bedoeld in dat artikel kent.

Artikel 13bis lid 1 BMW, artikel 14bis lid 1 BTMW en artikel 28 lid 1 AW ken-nen een der--ge-lijke procedure tot ver-nietiging, zodat in het kader van dit kort geding het bepaalde in artikel 11 Vo toepassing kan vinden, waarbij er, gelet op het vermoeden van de douane dat inbreuk op intellectuele eigen-doms-rech--ten wordt ge-maakt, van kan worden uitgegaan dat er sprake is van na-maakgoederen.5.6
Desondanks zal de voorzieningenrechter de vordering tot afgifte ter vernietiging van eiseressen sub 2 tot en met 5, 7, 9 tot en met 12, 14 en 15 in conventie af-wijzen, nu in ieder geval niet (geheel) aan de vereisten ge-steld in ar-tikel 11 Vo is voldaan. Im-mers, niet is gebleken dat SNB-React namens de merk-hou-ders binnen 10 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de in artikel 9 Vo bedoelde kennis-geving van de douaneautoriteiten (producties 16 tot en met 22 a van Adidas c.s.) de douaneautoriteiten er schriftelijk van in ken-nis heeft gesteld dat de aan de procedure onderworpen goederen in-breuk maken op een intellectueel eigendomsrecht in de zin van artikel 2 lid 1 Vo. Welis-waar gaat het hier om een versnelde procedure, waar-bij alle tot het toe-pas-singsgebied van de Verordening (EG) nr. 1383/2003 behorende goe-de-ren, zon-der dat in een procedure is vastgesteld dat deze inbreuk maken, kun-nen worden vernietigd wanneer daartegen door betrokkenen niet tijdig be-zwaar is gemaakt, echter gezien de korte termijnen en het ontbreken van regels op grond waarvan zeker wordt gesteld dat de belanghebbende eige-naar van de goederen daadwerkelijk op de hoogte is van de aanhouding van zijn goede-ren, dient in elk geval aan de voorwaarden opgenomen in artikel 11 Vo te wor-den vastgehouden. De stelling van Adidas c.s. dat zij wel degelijk hebben vastgesteld dat het hier om namaakgoederen gaat, maar dat zij de cri-teria aan de hand waarvan wordt vastgesteld dat sprake is van namaakgoederen ver-trouwe-lijk hebben gehouden, teneinde te voorkomen dat namaak wordt bevorderd, laat het voor-gaan-de onverlet.

Daarbij komt dat meer bedoeld artikel van de verordening uitgaat van korte termijnen en het zeer de vraag is of dat van toepassing moet worden geacht op de vordering tot vernietiging van goederen die al soms meer dan een jaar geleden door de douane zijn aangehouden.

Ook overigens is volstrekt onduide-lijk geble-ven wat de specifieke omschrij-ving van de namaakgoederen is die zich in de hiervoor onder 2.2 genoemde containers bevinden. Dit is voor de afgifte ter vernietiging van be-lang, nu ge-bleken is dat zich in de containers ook goederen bevinden, die geen in-breuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht als bedoeld in de Verordening (EG) nr. 1383/2003 dan wel waarvan de houder niet in deze procedure is be-trokken. Het had, zeker gelet op het tijdsverloop sedert de aanhouding van een deel van de containers, op de weg van Adidas c.s. gelegen dit inzichtelijk te maken. Nu Adidas c.s. dit hebben nagelaten geeft dit reden temeer om tot afwijzing van de vordering in conventie over te gaan.

Proceskosten

5.7
De voorzieningenrechter ziet aanleiding om de proces-kosten tussen partijen te compenseren, nu zij beiden gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld en nu, blijkens de door partijen overgelegde stukken, voorshands aannemelijk is dat het tijdsverloop in deze kwestie aan beide partijen valt te verwijten.

voorts in voorwaardelijke reconventie

5.8
In het verlengde van hetgeen hiervoor onder 5.6 is overwogen behoeft de voor---zieningenrechter niet over te gaan tot de beoordeling van de vordering in voorwaardelijke reconventie. Aan de gevorderde proceskostenveroordeling komt de voorzieningenrechter op grond hiervan eveneens niet toe.

5.9
De voorzieningenrechter overweegt daarbij nog wel dat als de vordering van Adidas c.s. zou zijn toegewezen het nog maar de vraag is of China Shipping vergoeding van de ?demurrage?-kostenmocht vorderen. Het gaat hier im-mers om kosten die door de geadresseerde van de namaakgoederen althans de op-dracht--gever van China Shipping (uiteindelijk) betaald dienen te worden. Voor de hand ligt dan ook dat China Shipping zich tot de geadresseerde van de namaakgoederen dan wel tot haar opdrachtgever wendt in plaats van tot de merkhouders. De Verordening (EG) nr. 1383/2003 biedt ook overigens in de artikelen 11 juncto 6 naar het voor-lopig oordeel van de voorzieningen-rech-ter niet zonder meer de ruimte aan de ver-voerder van containers waarin zich inbreuk-makende goederen bevinden om ?demurrage?-kostente vorde-ren. Gebleken is dat ten aanzien van dat punt, in ieder geval tussen partijen, discussie bestaat, zodat, gelet op de reikwijdte van het onderhavige kort ge-ding, door de voorzieningenrechter terzake niet tot een eenduidig oordeel te komen is. Indien partijen dit wenselijk achten kan dit in een door ??n van partijen te entameren bodemprocedure aan de orde worden gesteld. Mits-dien kan ook niet geconcludeerd worden dat aan China Shipping een reten-tie-recht dan wel een opschor-tings-recht toekomt.


6. De beslissing

De voorzieningenrechter,

verklaart eiseres sub 1 in conventie niet ontvankelijk in haar vordering je-gens China Ship-ping;

wijst af de vordering van eiseressen sub 2 tot en met 15 in conventie;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders gevorderde.


Dit vonnis is gewezen door mr. F.W.H. van den Emster, voorzieningenrech-ter, in tegenwoordigheid van mr. G.C.M. van Rheeden, griffier.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting.
1734/614

bron: rechtspraak.nl