Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15
 1. #11
  Hallo allemaal,
  Ik ben zo vrij geweest om op linkedin aandacht te vragen voor deze dicussie en plaats met toestemming van de auteur bijgesloten reactie om deze discussie verder te verrijken, ben benieuwd naar het vervolg :-)

  quote
  Michael Van Giel • Op het ogenblik dat de goederen ten uitvoer zijn aangegeven op het kantoor van uitvoer staan zij onder douanetoezicht. De uitvoerder dient de de goederen op het kantoor van uitgang aan te bieden zonder dat de zending enige wijziging heeft ondergaan. Het is de taak van de ambtenaren van het kantoor van uitgang om, indien zij het nodig achten, een overeenstemmingscontrole te doen. Het communautair wetboek, noch het toepassingswetboek bepalen nergens op welke manier deze overeenstemmingscontrole dient uitgevoerd te worden. Dit kan door middel van controle van de verzegeling of door scanning van de zending om na te gaan of de zending identiek is aan diegene die aangeboden werd op het kantoor van uitvoer of zelfs,in geval van ernstige twijfel door grondige verificatie van de goederen. Het is inderdaad niet de taak van het kantoor van uitgang om gerichte risico-analyse te doen naar safety en security, noch naar eventuele aangifte onder verkeerde benaming..., Dit sluit echter niet uit dat bij eventuele vaststelling van onregelmatigheden deze ambtenaren niet bevoegd zijn. Het is hun taak in dit geval hun vaststellingen mede te delen aan het kantoor van uitvoer en samen met hen te beslissen of de zending al dan niet mag uitgevoerd worden.

  MichaŽl Van Giel
  ADON= bvba
  ere-gewestelijk directeur der douane en accijnzen

  unquote

  bron : http://www.linkedin.com/groupAnswers...2nVcxaDLeCFAY1
  Met vriendelijk groet
  Raoul Paul | LinkedIn

 2. #12
  Misschien is het goed om de discussie inzake het gebruik van de douanescan op te splitsen in :

  1. Gebruikmaking douanescan gericht op 100% uitgaande vluchten ten behoeve van afdekken controles ECS.
  2. Gebruikmaking douanescan naar aanleiding van een op ECS gebaseerde risicoanalyse welke het kantoor van uitgang aanleiding geeft tot het uitvoeren van een overeenstemmingscontrole.


  Douanescan gericht op 100% uitgaande vluchten.
  Momenteel worden op vluchtniveau controles uitgevoerd welke voortvloeien uit de verplichting om toezicht op fysiek uitgaan uit te oefenen, aldus de douane. Deze selectie van zendingen berust niet op een ECS gebaseerde risico analyse naar mijn mening. De douane gebruikt summiere informatie over de goederen op airwaybill en deels house airwaybillniveau en laat een volledige vlucht met gemiddeld 40 luchtvrachtpallets onderwerpen aan een douanescan. De start van deze controle enige jaren terug vond plaats zonder enige informatie over de zendingen. Het heeft er alle schijn van dat de Nederlandse douane zelfstandig een op een andere stroom aan informatie een risicoanalyse uitvoeren, niet aangestuurd door een ECS risicoanalyse en daarmee onnodig veel zendingen in controles betrekt welke niet voor een overeenstemminscontrole in aanmerking komen en zendingen welke wel voor controle in aanmerking dienen te komen mogelijk buiten beschouwing laat.

  De 100% controle op vluchtniveau vindt bovendien niet plaats op een rustmoment in het logistieke proces op ECS aangifte niveau op het moment dat een zending door trader at exit wordt aangemeldt bij een 1e of 2e linie loods op de luchthaven maar zoals eerder vermeld op niveau van uitgaand vervoermiddel binnen een zeer tijdkritisch proces kort voor het vertrek van het uitgaande luchtvaartuig. Bovendien wordt de aangever niet die het recht heeft om bij een controle aanwezig te zijn niet geinformeerd afgezien nog van de buitenproportionele inbreuk in het logistiek proces van de afhandelaar en luchtvaartmaatschappij. Er zijn dossiers beschikbaar waaruit blijkt dat deze controles hebben geleid tot vertragingen van vluchten. Een ieder die werkzaam is in de airline business weet wat hier financieel de gevolgen van zijn.

  De inzet van de douanescan in het kader van ECS ( toezicht op fysiek uitgaan art 793 Tvo ) is in de huidige controle opzet van de douane naar mijn mening niet correct.


  Gebruikmaking douanescan naar aanleiding van een op ECS gebaseerde risicoanalyse welke het kantoor van uitgang aanleiding geeft tot het uitvoeren van een overeenstemmingscontrole.
  De vraag of de een douanescan kan dienen om de overeenstemming te kunnen vaststellen van ten uitvoer aangegeven goederen is een andere dan de voorgenoemde discussie. De controle dient in elk geval op zendingniveau wordt uitgevoerd voortvloeiend uit een op ECS gebasseerde risicoanalyse, dus ECS MRN - HOUSE AWB - MAWB. De vraag is dan of met een douanescan aan de hand van scanbeelden kan worden vastgesteld of de gecontroleerde goederen overeenkomen met de gegevens zoals vermeld in de aangifte ten uitvoer. Wordt vervolgd.....

  ,

 3. #13
  admin_old
  Guest

  Antwoorden op kamervragen over boete door Europese Commissie

  Aangereikt door Douane Jurist .  Antwoorden op kamervragen over boete door Europese Commissie

  Beantwoording kamervragen

  PDF document | 3 pagina's | 33 KB
  Kamerstuk: Kamervragen | 20-06-2007 | FinanciŽn


  De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Postbus 20018
  2500 EA ‘S-GRAVENHAGE
  Uw brief (Kenmerk) 2060716380
  Ons kenmerk: DGB 2007-02920 U

  Geachte voorzitter,
  Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Dezentjť Hamming-Bluemink (VVD) over de boete die door de Europese Commissie aan Nederland is opgelegd voor onvolkomenheden in controlewerkzaamheden van de Nederlandse Douane.

  Hoogachtend
  De Staatssecretaris van FinanciŽn,
  Mr. Drs. J.C. de Jager

  Antwoorden naar aanleiding van vragen van het lid Dezentjť Hamming-Bluemink (VVD) aan de staatssecretaris van FinanciŽn over de boete die door de Europese Commissie aan Nederland is opgelegd voor onvolkomenheden in controlewerkzaamheden van de Nederlandse douane. (Ingezonden 29 mei 2007, nr. 2060716380)

  Vraag 1 en 2
  Klopt het dat Nederland van de Europese Commissie een boete van 26.7 miljoen euro opgelegd heeft gekregen doordat de Nederlandse douane er een aantal jaren niet in slaagde minstens 5% van de landbouwexportproducten te controleren? 1)
  Hoeveel jaren slaagt de douane er al niet in aan het vereiste controlepercentage van 5% te voldoen? Was u daarvan al die jaren op de hoogte?

  Het controlesysteem op export van landbouwgoederen bestaat uit twee vormen van controles. Als eerste de zogenoemde restitutiecontroles op het moment van inlading door de exporteur. Hiervoor geldt een norm van 5% controledichtheid, per goederensoort en douanekantoor van uitvoer. Voor deze controles is door de Europese Commissie geen financiŽle correctie opgelegd.
  Als tweede de zogenoemde substitutiecontroles op het moment van het verlaten van het grondgebied van de EU (in Nederland dus feitelijk in de zee- en luchthavens). De norm voor deze controles bedraagt een controle per dag per kantoor van uitgang, indien er die dag aanbod is van restitutiegoederen.
  De financiŽle correctie van € 26,7 mln. vloeit voort uit het gegeven dat de Nederlandse douane niet heeft voldaan aan de norm van substitutiecontroles in de drie kantoren van uitgang in de haven van Rotterdam over de periode 1999 tot en met 2001.
  Terugblikkend heeft de Nederlandse douane niet voldaan aan de norm voor substitutiecontroles voor de jaren 1999 tot en met 2003. In het controlerapport van de Europese Commissie dat in september 2001 aan mij beschikbaar is gesteld, geeft de Europese Commissie aan dat zij van mening is dat de Nederlandse douane niet voldeed aan de norm van substitutiecontroles voor de jaren 1999 tot en met 2001. De Nederlandse douane was van mening dat zij daar wel aan had voldaan en heeft dan ook het standpunt van de Commissie bestreden. Eind 2001 heeft Nederland haar visie bij brief neergelegd bij de Europese Commissie. De Commissie heeft in mei 2005 bij brief gereageerd. Met ingang van het jaar 2004 heeft de Nederlandse douane haar werkwijze conform de visie van de Commissie aangepast ter voorkoming van eventuele nieuwe correctie over later jaren. Zie verder het antwoord op vraag 8.

  Vraag 3 en 4
  Klopt het dat de belangrijkste oorzaak van het probleem ligt in het feit dat het controleren van goederen via een scan, zoals de Nederlandse douane doet, niet als controlemiddel wordt geaccepteerd in Europees verband? Wat waren andere oorzaken?
  Was u ervan op de hoogte dat de Nederlandse controle via een scan in Europa niet als controle wordt aangemerkt?

  De controlescan in de Rotterdamse haven is in 1999 in gebruik genomen, en was vanaf dat moment zeer succesvol, met name in vangsten van drugs en sigaretten. De Rotterdamse douane ging er vanuit dit middel ook te kunnen inzetten bij substitutiecontroles.  De commissie heeft de volgende overwegingen voor de correctie, zoals aangegeven in het controlerapport uit 2001:
  • De Commissie kwam tot andere controleaantallen onder meer door het elimineren van dubbel getelde accijns- en zegelcontroles.
  • De douane had geen substitutiecontroles in het weekend uitgevoerd.
  • De door de douane uitgevoerde scancontroles werden niet door de Commissie geaccepteerd als substitutiecontroles.
  Vraag 5
  Welke stappen heeft u ondernomen om de Nederlandse controlemethode via een scan toch als controle te laten aanmerken door de Europese Commissie? Waarom mochten deze stappen niet baten?

  In het Brusselse comitť landbouwfondsen heeft Nederland in februari en mei 2005 ervoor gepleit om scancontroles te accepteren als substitutiecontroles. Tijdens deze hoorzittingen heeft Nederland beargumenteerd dat met scancontroles even goede of betere resultaten bereikt worden dan met een visuele controle. De Commissie en de grote meerderheid van de lidstaten waren niet overtuigd.
  Na de aankondiging van de financiŽle correctie (van toen nog € 28,6 mln.) op 24 januari 2006 heeft er een bemiddelingspoging plaatsgevonden waarbij Nederland nogmaals de voordelen van de scancontroles heeft uiteengezet.
  De Commissie was niet overtuigd van de Nederlandse argumenten dat met scancontroles even goede of betere resultaten bereikt kunnen worden. Wel stelde de Commissie dat een scancontrole een goede aanvulling kan zijn naast het openen van de container.

  Vraag 6
  Zijn er meer Europese landen waar met een scan wordt gewerkt door de douane? Hebben deze landen ook het controlepercentage niet gehaald en dus een boete gekregen?

  In onder andere Frankrijk en Duitsland wordt ook gebruik gemaakt van scantechnologie maar deze wordt niet gebruikt bij substitutiecontroles. Denemarken en BelgiŽ hebben ook niet voldaan aan de normen voor substitiecontrole en krijgen daarom ook een financiŽle correctie opgelegd.

  Vraag 7
  Wanneer de boete niet aan Nederland zou zijn opgelegd, voor welke post op de begroting zou de 26,7 miljoen euro dan zijn gereserveerd?

  De financiŽle correctie wordt gedekt uit een meevaller op de IX B-begroting. Mocht de financiŽle correctie niet aan Nederland zijn opgelegd dan zou bij suppletoire begroting een meevaller ten gunste van de algemene middelen zijn ontstaan.

  Vraag 8
  Bent u voornemens om tegen deze boete in beroep te gaan? Welke maatregelen bent u van plan te nemen om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw een boete wordt opgelegd?
  Nee, Nederland is niet voornemens in beroep te gaan omdat de Europese Commissie vasthoudt aan formeelrechtelijke argumentatie. Om die reden wordt een beroep bij het Europese hof van justitie kansloos geacht.  In de jaren 2002 en 2003 zijn al enkele maatregelen genomen om te voldoen aan de visie van de Commissie. Met ingang van 2004 is het volgende palet aan maatregelen genomen:
  • Er wordt visueel nagegaan of de goederen overeenstemmen met de begeleidende documenten.
  • Op alle dagen van aanbod, ook in het weekend, van restitutiegoederen wordt een substitutiecontrole per kantoor van uitgang uitgevoerd.
  • Accijns- en zegelcontroles worden afzonderlijk in de telling opgenomen.
  • Verbeterde interne controle op het halen van de normen.
  De Europese Commissie heeft in december 2004 vastgesteld dat ook voor de jaren 2002 en 2003 de Nederlandse douane de normen voor de substitutiecontroles niet heeft gehaald. De hoogte van een mogelijke financiŽle correctie over die jaren is nog niet vastgesteld.
  1) Rtl-nieuws.nl, 24 mei 2007 ‘Voorjaarsnota: fikse boete douane’


  bron : http://www.rijksoverheid.nl/document...commissie.html

 4. #14
  admin_old
  Guest

  overeenstemmingscontroles = substitutie-controles.

  6.2.5. Vastlegging fysieke controle: het FYCO-formulier

  In alle gevallen waarin de Douane overgaat tot fysieke controle van goederen moet daarvan gedetailleerd verslag worden gedaan. De wijze van verslaglegging is gestandaardiseerd in het zogenaamde FYCO-formulier. De achtergrond, het gebruik van het FYCO-formulier worden in dit hoofdstuk beschreven.
   • Belang van goed vastleggen
  Fysieke controle is een zeer diepgaande controle. De Nederlandse overheid, de Europese overheid zijn zeer geÔnteresseerd in deze controles. Zij willen graag achteraf kunnen vaststellen of fysieke controles goed zijn uitgevoerd, hebben daarvoor controle-instanties. U kunt daarbij denken aan de Algemene Rekenkamer, de FIX, maar ook de Europese Rekenkamer, het Europees OriŽntatie-, Garantiefonds voor de Landbouw.
  De resultaten van dit soort onderzoeken kunnen soms zeer ingrijpend zijn. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat Nederland zelf grote bedragen moet betalen. U kunt hierbij denken aan landbouwrestituties. Normaal worden deze bedragen door de Gemeenschap betaald. Als blijkt dat de Douane niet goed heeft gecontroleerd, moet Nederland die bedragen zelf betalen.
  Daarnaast is deze informatie van belang bij risico-analyse als onderdeel van de klantbehandeling, als bron voor administratieve controles.
  Het is dus zeer belangrijk dat de Douane de controle goed uitvoert, dat achteraf ook nog kan aantonen.
   • Verplicht gebruik van het FYCO-formulier
  Voor een adequate vastlegging van fysieke controles is een uniform formulier vastgesteld: het zogenaamde FYCO-formulier. Dit formulier moet u bij elke fysieke controle invullen. Het gaat hierbij onder andere om
  - in het vrije verkeer brengen;
  - uitvoer;
  - douanevervoer;
  - wederuitvoer;
  - binnenbrengen;
  - in- en uitslag;
  - vrijstellingsopnemingen;
  - overeenstemmingscontroles (substitutie-controles).
   • Formulieren voor bijzondere vormen van fysieke controle
  In een aantal gevallen moet u echter in plaats van het algemene FYCO-formulier een speciaal formulier gebruiken. Dit is het geval bij de volgende bijzondere vormen van fysieke controle:
  - fysieke controle in het kader van de ambulante controle;
  - fysieke controle van postzendingen;
  - fysieke controle bij de handhaving van de BPM;
  - inventarisatie (peiling) van voorraden tijdens de opslag.


  bron : http://www.douane.nl/bibliotheek/han...-00-00-05.html

 5. #15
  hans
  Guest
  Dan lijkt het erop dat de Europese Commissie het gebruik van een douanescan als primair controle instrument bij een overeenstemmingscontrole niet voldoende vindt. Een douanescan als aanvulling op een controle kan wel?

  Wij waren laatst in gesprek met een airline die kenbaar maakte dat kosten van de douanescan op export mogelijk doorbelast gaan worden aan de agenten als de frequentie deze controles op uitgaande vluchten in 2012 niet zullen afnemen.
  Dat is voor ons lastig te verhalen op onze klanten als deze controles niet op MRN niveau zijn gebasseerd zodat ik er een zending en klant aan kan koppelen.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •