Results 1 to 7 of 7
 1. #1
  hans
  Guest

  douanestatus C status goederen ( na confirmation of exit ) die gemeenschap niet verlaten?

  Hallo allemaal,

  Schijnt dat de douane zich op het standpunt stelt dat indien een zending de gemeenschap niet verlaat en de aangifte inmiddels een confirmation of exit heeft gekregen de goederen dienen te worden aangemerkt als douanegoed met status T1. Het retour halen van de goederen zou dan onder dekking van een aangifte voor douanevervoer moeten plaatsvinden.

  Ik kan mij nog herinneren voordat ECS live er ook al e.e.a. speelde over dit onderwerp. Zending werd dan aangeleverd bij de afhandelaar en moest om moverende reden retour worden gehaald. Omdat de aangifte soms al door de afhandelaar was ingediend ( met vele andere aangiften ) was het voor de douane vaak niet meer mogelijk deze aangifte eruit te vissen en werd gesteld dat de C status goederen als douanegoed T1 moest worden aangemerkt.

  Lijkt mij toch een vreemde situatie, iemand inzicht in deze materie?

 2. #2
  Hoe kan een export zending, een confirmation of exit hebben en toch niet weg zijn,
  De trigger voor de coe is het customs manifest van de hele vlucht.... Kan me voorstellen dat er iets bij het beladen mis gaat maar dan zijn de goederen nog steeds voor export bestemd... En gaan dan op de volgende vlucht..

 3. #3
  Komt mij bekend voor inderdaad.
  Zendingen worden soms retour gehaald voor expediteur. Ook worden goederen abusievelijk niet geladen of niet geladen omdat er schade is ontstaan aan een zending en om die reden retour moeten naar de klant. In deze laatste gevallen zal het FFM toch conform belading gegevens zijn verzonden en krijgt een zending zonder dat deze de gemeenschap verlaat een confirmation of exit.

 4. #4
  Hallo,

  De douanestatus van een communautaire zending zal in beginsel verloren gaan zodra de goederen het grondgebied van de gemeenschap hebben verlaten. Een onjuiste afwikkeling van een aangifte zal ongedaan moeten worden gemaakt.


  In het handboek douane staat voor deze situatie het volgende beschreven :

  5.3.8. Niet volgen van de bestemming uitvoer
  Als voor uitvoer vrijgegeven goederen het douanegebied van de Gemeenschap niet verlaten, maar een andere bestemming binnen de Gemeenschap hebben gekregen, moet de aangever het douanekantoor van uitvoer daarvan onmiddellijk in kennis stellen. Hij moet het exemplaar nummer 3 van het Enig document/UGD teruggeven aan dat kantoor.

  Het douanekantoor van uitvoer stelt de aangifte ten uitvoer buiten werking in Sagitta-uitvoer. Als de aangifte ten uitvoer al was afgewerkt in Sagitta-uitvoer, stelt het douanekantoor van uitvoer het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen schriftelijk in kennis van het feit dat van de uitvoer is afgezien. Bij de kennisgeving wordt een kopie gevoegd van het terugontvangen exemplaar nummer 3 van het Enig document/UGD.
  artikel 792bis, lid 1 TVo. CDW luidt :

  1. Indien voor uitvoer vrijgegeven goederen het douanegebied van de Gemeenschap niet verlaten, deelt de exporteur of de aangever dit het douanekantoor van uitvoer onmiddellijk mede. Indien van toepassing, wordt exemplaar nr. 3 van het enig document naar dat kantoor
  teruggezonden.

  2. Indien in de in artikel 793 bis, lid 6, of in artikel 793 ter bedoelde gevallen een wijziging van de vervoersovereenkomst tot gevolg heeft, dat een vervoer dat buiten het douanegebied van de Gemeenschap had moeten eindigen, binnen dit gebied eindigt, kunnen de betrokken bedrijven of autoriteiten de gewijzigde overeenkomst slechts uitvoeren met de toestemming van het in artikel 793, lid 2, tweede alinea, onder b), bedoelde douanekantoor of, in geval van douanevervoer, van het kantoor van vertrek. Exemplaar nr. 3 van de aangifte ten uitvoer wordt teruggezonden naar het douanekantoor van uitvoer en de aangifte wordt door dit kantoor ongeldig gemaakt.

 5. #5
  Van luchtvracht weet ik niet zoveel, maar voor zeevracht is het zo dat als een container ingeleverd is bij een uitgaande terminal, de goederen worden geacht te zijn opgenomen in de RTO stattus, dus fictief uitvoer naar een derde land. Indien een container retour uitgehaald moet worden moet er dus een MRN T1 worden opgemaakt of een aangifte ten invoer als terugkerende goederen. Echter, de praktijk is anders: indien een EXA nog geen COE heeft, maar alleen een Arrival at Exit, kan de container worden uitgehaald met het oorspronkelijke EXA.

 6. #6
  Wat ook ik begrepen heb is dat de douane zich op het stanpunt stelt dat zodra een confirmation is verstuurd de goederen met een T1 document moeten worden teruggehaald. Alles valt en staat dus met het de confirmation of exit kennelijk.

 7. #7
  Als de werkwijze inderdaad wordt voorgeschreven om een T1 MRN op te maken waarmee de goederen onder de douaneregeling douanevervoer worden geplaatst dan zal ook deze regeling moeten worden aangezuiverd. Stel nu dat dit niet correct gebeurd en daarmee een douaneschuld ontstaan op grond van art 203 of 204 CDW, is dan ook invoerrechten en omzetbelasting verschuldigd ? Aantonen dat het om communautaire goederen gaat zal niet baten indien de douane daadwerkekelijk van mening is dat de goederen een niet communautaire status hebben verkregen.

  Om de goederen vrij te krijgen zal er een aangifte ten invoer moeten worden gedaan met vrijstelling voor terugkerende goederen. Aangetoond zal moeten worden dat de goederen van EU oorsprong zijn om heffing van douanerechten te vermijden.

  Lijkt mij dat de aangever met een hoop extra administratieve werkzaamheden wordt belast en daarbij nog zeer de vraag of dit in overeenstemming is met het douanewetboek.......

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •