Results 1 to 5 of 5
 1. #1
  hans
  Guest

  Niet ontvangen confirmation of exit gevolgen voor nultarief omzetbelasting ?

  Hoi

  Weet iemand of het niet ontvangen van een confirmation of exit direct gevolgen voor het kunnen toepassen van het nultarief bij uitvoer ?

 2. #2
  Ja, dat kan gevolgen hebben voor het aantonen nultarief OB,
  maar volgens mij is het in NL nog steeds zo dat de uitvoer aangetoond kan worden met boeken en bescheiden, m.a.w. met alle bescheiden die er maar zijn zoals facturen, betaalbwijzen, uiitgaand BL of AWB etc.
  Bovendien zal de Douane de EXA tzt buiten werking stellen als er niet gereageerd wordt op de melding dat het doc nog niet afgemeld is. Bij buiten werking stellen is het dan zo alsof er helemaal geen aangifte ten uitvoer gedaan is, en er dus goederen zijn uitgevoerd zonder aangifte te doen. Het is echter vrij simpel om zelf of via de expediteur alsnog een confirmation te ontvangen.

 3. #3
  hans
  Guest
  Hoi Frank, dank voor je info. Je geeft aan dat de expediteur vrij eenvoudig een confirmation of exit kan ontvangen, kun je ook aangeven hoe dat dan werkt ?

  Alvast dank

 4. #4

 5. #5

  Levering door de ondernemer die uitvoert, aantonen nultarief bij uitvoer

  Ter info ook even een stukje bijgesloten uit Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II

  1.4.3. Levering door de ondernemer die uitvoert
  Het gaat bij post a 2 om de toepassing van het nultarief ten aanzien van de levering door de ondernemer die de goederen in eigenlijke zin exporteert, d.w.z. buiten de Gemeenschap brengt. Van uitvoer in deze zin is in de eerste plaats sprake indien de ondernemer die de levering verricht de goederen zelf buiten de Gemeenschap bij de afnemer aflevert of daartoe aan een vervoerondernemer opdracht geeft. Daarbij doet het er niet toe of de afnemer een ondernemer is of niet, bijvoorbeeld een particulier.
  Van een levering door de ondernemer die de goederen in eigenlijke zin exporteert kan voor de toepassing van post a 2 eveneens worden gesproken in de gevallen waarin een buitenlandse afnemer - afkomstig uit de Gemeenschap of daarbuiten - de door hem gekochte goederen zelf bij de fabriek of verkoopinrichting van de leverancier hier te lande afhaalt of laat afhalen, dan wel laat afleveren bij een expediteur, emballeur of dergelijke ondernemer die voor het exporteren van de goederen zorgdraagt. De leverancier kan ook in deze gevallen aanspraak maken op toepassing van het nultarief, indien aan de hand van boeken en bescheiden kan worden aangetoond dat de afnemer een ondernemer is en dat de goederen de Gemeenschap hebben verlaten.

  1.4.6. Aantonen van de uitvoer
  Ingevolge artikel 12, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit dient de toepasselijkheid van het nultarief - onder meer voor goederen welke door een ondernemer worden uitgevoerd uit de Gemeenschap - te blijken uit boeken en bescheiden. Een door de douane afgetekend bescheid (kopiefactuur of een daarmee gelijk te stellen bescheid) is daarbij niet dwingend voorgeschreven. Dit betekent niet zonder meer een verlichting van het bewijs dat de goederen uit de Gemeenschap zijn uitgevoerd. Zo levert een factuur op naam gesteld van een buiten de Gemeenschap gevestigde afnemer en zelfs een betaling vanuit een land buiten de Gemeenschap geen volledig bewijs op van de daadwerkelijke uitvoer van de goederen uit de Gemeenschap. Bevat de administratie geen verdere gegevens, dan blijkt de toepasselijkheid van het nultarief niet uit boeken en bescheiden.

  Bij ondernemers die geregelde handelsbetrekkingen met het buitenland onderhouden en uit dien hoofde geregeld goederen naar landen buiten de Gemeenschap exporteren, zal het ontbreken van een ambtelijk afgetekend bewijs van daadwerkelijke uitvoer niettemin weinig of geen aanleiding tot moeilijkheden geven. In dergelijke gevallen levert een behoorlijke boekhouding tezamen met op de handelsbetrekkingen met het buitenland verband houdende bescheiden zeker voldoende materiaal op waaruit de toepasselijkheid van het nultarief kan blijken. Een wat andere situatie doet zich voor bij ondernemers die geen geregelde handelsbetrekkingen met het buitenland onderhouden en slechts incidenteel goederen exporteren. Toch zullen ook deze ondernemers er wel in kunnen slagen de toepasselijkheid van het nultarief aan te tonen aan de hand van boeken en bescheiden, indien zij zelf de daadwerkelijke uitvoer van de goederen uit de Gemeenschap verzorgen. Zij kunnen dan immers ervoor zorg dragen dat zij, naast een dubbel van een factuur ten name van een in een land buiten de Gemeenschap gevestigde afnemer, beschikken over vervoersbescheiden waaruit de levering naar een land buiten de Gemeenschap blijkt, dan wel, indien zij de goederen met een eigen vervoermiddel bij de afnemer hebben afgeleverd, over een exemplaar voor de aangever van een bij het verlaten van de Gemeenschap gedane uitvoeraangifte, dan wel een exemplaar van een in een land buiten de Gemeenschap gedane invoeraangifte of een kopie daarvan.

  Bron :
  http://wetten.overheid.nl/BWBR002780...tum_21-03-2011
  Met vriendelijk groet
  Raoul Paul | LinkedIn

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •