Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  admin
  Guest

  Incoterms (internationale leveringsvoorwaarden)

  Incoterms (internationale leveringsvoorwaarden)
  Incoterms (of internationale leveringsvoorwaarden) zijn internationale afspraken over internationaal transport van goederen. Incoterms regelen de rechten en plichten van de koper en de verkoper.

  Inhoud van Incoterms

  Incoterms gelden wereldwijd en gaan over belangrijke zaken als:
  • Wie zorgt er voor verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten? Wie verzorgt het transport en tot waar?
  • Wanneer gaan risico's en kosten van de levering over van de verkoper naar de koper (critical point)?
  Incoterms regelen niet:
  • de eigendomsoverdracht (die per land sterk verschilt);
  • de verhouding tussen koper en verkoper en de vervoerder;
  • de betalingsvoorwaarden, garanties en afhandeling bij wanprestatie.
  Soorten incoterms
  Er zijn 13 incoterms: 7 voor alle soorten (multimodaal) transport en 6 speciaal voor transport over water.

  - Multimodaal transportTransport over water Ex Works (EXW)
  - Free Alongside Ship (FAS)
  - Free Carrier (FCA)
  - Free On Board (FOB)
  - Carriage Paid To (CPT)
  - Cost and Freight (CFR)
  - Carriage and Insurance Paid To (CIP)
  - Cost Insurance and Freight (CIF)
  - Delivered at Frontier (DAF)
  - Delivered Ex Ship (DES)
  - Delivered Duty Unpaid (DDU)
  - Ex Quay (DEQ)Delivered Duty Paid (DDP)

  De incoterms die koper en verkoper overeenkomen, dient u bij voorkeur in het contract vast te leggen of in de algemene voorwaarden die op het betreffende contract van toepassing zijn.


  Tips voor internationale leveringsvoorwaarden

  In het contract met uw leverancier of klant neemt u leveringsvoorwaarden op. Aandachtspunten:
  • Stel de leveringsvoorwaarden op in een taal die uw afnemer begrijpt (het liefst de eigen landstaal). Zo voorkomt u problemen met de geldigheid.
  • Overhandig de voorwaarden aan de wederpartij voordat (of tijdens) u de overeenkomst sluit.
  • U kunt het beste werken met de laatste versie (Incoterms 2000). Vermeld dit ook in uw koopcontract of in uw algemene voorwaarden.
  Incoterms bestellen
  U kunt Incoterms 2000 bestellen bij ICC Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de consulent internationale handel van de KvK in uw regio.

  Link : http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html


  bron : kvk

 2. #2
  admin
  Guest
  Incoterms of internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) zijn internationale afspraken over internationaal transport van goederen.

  Er zijn dertien Incoterms of leveringsvoorwaarden die internationaal de rechten en plichten van de koper en verkoper regelen. Van de dertien zijn er zes gericht op de zeevaart, terwijl de overige zeven voor alle soorten transport gelden. De Incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

  In het contract tussen verkoper en koper wordt vastgelegd:
  • de verplichtingen van beide;
  • wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten regelt;
  • wie tot waar het transport regelt;
  • het punt waarop de kosten en risico's overgaan van de verkoper naar de koper.
  De eerste Incoterms afspraken dateren van 1936 en zijn daarna zes maal aangepast, voor het laatst in 2000, waarbij rekening is gehouden met het toenemende gebruik van elektronisch dataverkeer. Handelsovereenkomsten zullen over het algemeen opgesteld zijn aan de hand van deze laatste versie. De Engelse tekst is de originele en officiŽle versie van de Incoterms 2000, die zijn goedgekeurd door de Commissie van de Verenigde Naties inzake Internationaal Handelsrecht (UNCITRAL). Geautoriseerde vertalingen in 31 talen zijn beschikbaar van nationale afdelingen van het ICC.

  EXW

  Ex Works - Af fabriek
  De verkoper levert de goederen door ze in zijn bedrijfspand (werkplaats, opslagruimte, loods, fabriek ...) ter beschikking te stellen van de koper. In deze incoterm heeft de verkoper de minste verantwoordelijkheid. Hij zorgt voor goederen met factuur (of EDI-bericht) en de minimale verpakking.
  De koper is dus verantwoordelijk voor alle kosten en risico's die verbonden zijn aan het verpakken, laden, vervoeren vanaf het bedrijfspand van de verkoper tot de gewenste bestemming.
  De koper is dus ook aansprakelijk voor het laden en voor de uitklaring (de procedures bij de douane).
  In de praktijk wordt nog wel eens 'EXW loaded' vermeld bij de verkoopvoorwaarde, dit is echter geen Incoterm.
  Gebruik als je als verkopende partij toch verpakt de goederen laad en de vrachtbon opmaakt een term uit de F reeks, bijvoorbeeld FCA.

  FCA
  Free Carrier - Vrachtvrij tot vervoerder
  De verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning, douaneformaliteiten bij uitvoer en kosten tot levering van de goederen aan de carrier (de vervoersmaatschappij) zoals bepaald door de koper en volgens de vervoersmodus.
  De verkoper levert de goederen - uitgeklaard - en draagt ze over aan de door de koper genoemde vervoerder op de plaats of het punt als overeengekomen. Indien er geen exact punt is afgesproken kan de verkoper binnen de plaats of het gebied als vastgesteld kiezen waar de overdracht van de aansprakelijkheid gebeurt.

  FAS
  Free Alongside Ship - Vrij langszij schip
  De verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking en kosten tot langszij het (zee - of binnen)schip met uitvoervergunning(op eigen kosten en risico. Vanaf daar moet de koper een vervoersovereenkomst afsluiten en draagt hij ook alle risico's van verlies of schade aan de goederen. De verkoper is verplicht de goederen uit te klaren.
  Als extra verplichting geldt dat de koper een zeetransportverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de verkoper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De koper sluit een verzekeringscontract af en de verkoper betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat de leveringsconditie FAS de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking.

  FOB
  Free on Board - Vrij aan boord
  De verkoper draagt zorg voor de factuur, verpakking, en bij uitvoer de uitvoervergunning en douaneformaliteiten. De verkoper moet opdraaien voor de kosten (uitklaring e.d.) en is verantwoordelijk voor alle risico's tot over de reling van het schip.
  De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan wanneer de goederen betaald en schadevrij de scheepsreling zijn gepasseerd in de genoemde verschepingshaven.
  Dit betekent dat vanaf dat punt de koper alle kosten en risico's draagt van verlies aan de goederen.

  CFR
  Cost and Freight - Kostprijs en vracht
  betekent dat de verkoper de kosten en vracht moet betalen om de goederen naar genoemde bestemmingshaven te brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven. De term CFR verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

  CIF
  Cost, Insurance and Freight - Kostprijs, verzekering en vracht
  betekent dat de verkoper dezelfde verplichtingen heeft als onder CFR. Dus de verkoper moet de kosten en vracht betalen om de goederen naar genoemde bestemmingshaven te brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven.
  Als extra verplichting geldt dat de verkoper een zeetransportverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De verkoper sluit een verzekeringscontract af en betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat de leveringsconditie CIF de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking. De term CIF verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.
  Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.
  Deze incoterm wordt in de praktijk zeer veel toegepast, omdat ze de kosten en de risico's zeer goed verdeelt tussen de verschillende partijen.

  CPT
  Carriage Paid To - Vrachtvrij tot
  betekent dat de verkoper de vrachtprijs betaalt voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen. Indien opeenvolgende vervoerders worden gebruikt voor het vervoer naar de overeengekomen bestemming, gaat het risico over wanneer de goederen aan de eerste vervoerder zijn afgeleverd.
  De term CPT verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.
  Deze term kan dienen voor elke vervoerwijze, inclusief multimodaal vervoer.

  CIP
  Carriage and Insurance Paid To - Vrachtvrij inclusief verzekering tot
  betekent dat de verkoper dezelfde verplichtingen heeft als onder CPT. Dus de verkoper betaalt de vrachtprijs voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen.
  Als extra verplichting geldt dat de verkoper een vrachtverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De verkoper sluit een verzekering af en betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat CIP de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking.
  De term CIP verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen..

  DAF
  Delivered At Frontier - Franco grens
  betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen, uitgeklaard, in het genoemde punt aan de genoemde grens beschikbaar zijn gesteld, echter voor de douanegrens van het aangrenzende land. De term "grens" kan gebruikt worden voor elke grens inclusief die van het land van uitvoer. Derhalve is het van vitaal belang dat de betreffende grens nauwkeurig wordt omschreven door steeds de naam van het punt en de plaats in de voorwaarde te vermelden.
  De term DAF is voornamelijk bedoeld voor toepassing in het spoor- en wegvervoer, maar kan ook dienen voor elke andere vervoerwijze.

  DES
  Delivered Ex Ship - Franco af schip
  betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen, niet ingeklaard, ter beschikking van de koper zijn gesteld aan boord van het schip in de genoemde bestemmingshaven. De kosten en risico's verbonden aan het vervoer naar die bestemmingshaven komen volledig voor rekening van de verkoper.
  De term DES kan alleen dienen voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

  DEQ
  Delivered Ex Quay - Franco af kade (inclusief rechten)
  betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer hij de goederen, niet ingeklaard, aan de koper beschikbaar heeft gesteld op de kade (laadsteiger) in de genoemde bestemmingshaven. De risico's en kosten, inclusief rechten, belastingen en overige lasten verbonden aan het aldaar afleveren van de goederen, komen volledig voor rekening van de koper.

  DDU
  Delivered Duty Unpaid - Franco exclusief rechten
  betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen beschikbaar zijn gesteld in de genoemde plaats in het land van invoer. De verkoper draagt de kosten en risico's verbonden aan het vervoer daarheen, met uitzondering van rechten, belastingen en overige bij invoer verschuldigde officiŽle heffingen en van de kosten van de te vervullen douaneformaliteiten.
  Indien de partijen wensen dat de verkoper de douaneformaliteiten vervult en de daaruit voortvloeiende kosten en risico's draagt, dient dit duidelijk te worden gemaakt door woorden van die strekking toe te voegen.
  Indien de partijen sommige bij invoer van de goederen verschuldigde kosten (zoals belasting op toegevoegde waarde (btw)) onder de verplichtingen van de verkoper willen brengen, dient dit duidelijk te worden gemaakt door woorden van die strekking toe te voegen: Franco exclusief rechten, inclusief btw ... (overeengekomen bestemmingsplaats).

  DDP
  Delivered Duty Paid - Franco inclusief rechten
  betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen op de genoemde plaats in het land van invoer beschikbaar zijn gesteld. De verkoper draagt de risico's en kosten inclusief rechten, belastingen en overige heffingen verbonden aan het aldaar leveren van de ingeklaarde goederen.
  Terwijl de EXW term de minimum verplichting van de verkoper behelst, geeft de DDP voorwaarde zijn maximum verplichting aan.
  Indien de partijen willen dat de koper de goederen inklaart en de rechten betaalt, dient DDU te worden gebruikt.
  Indien de partijen sommige van de bij invoer van de goederen verschuldigde kosten (zoals belasting op toegevoegde waarde (btw)) van de verplichtingen van de verkoper willen uitsluiten, dient dit duidelijk te worden gemaakt door woorden van die strekking toe te voegen: Franco inclusief rechten, exclusief btw ... (genoemde plaats van bestemming). De verkoper heeft hier de maximale verplichting : de overdracht van de risico's en de kosten gebeurt bij de levering aan de koper en hij staat ook in voor het lossen (tenzij anders bedongen).

  Literatuur

  • Vanheusden, K. (2005): Leveringsvoorwaarden in internationale overeenkomsten : van Trade Terms en Incoterms: van trade terms en incoterms, Maklu.
  bron : wikipedia

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •