Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  admin
  Guest

  Vanaf 29 april 2010 zijn twee Europese security verordeningen van kracht: Verordening (EG) 300/2008 en de nieuwe onderliggende implementatieregelgeving (EU) 185/2010.

  Vanaf 29 april 2010 zijn twee Europese security verordeningen van kracht: Verordening (EG) 300/2008 en de nieuwe onderliggende implementatieregelgeving (EU) 185/2010.


  Dit betekent onder andere dat vanaf 29 april 2010:

  • op alle zendingen die bij luchtvrachtafhandelaars worden aangeleverd de beveiligingsstatus van de zending moet worden aangegeven (door vermelding SPX/SCO), alsmede de reden waarom én door wie de beveiligingsstatus is afgegeven. Indien u, als erkend luchtvrachtagent, de door een andere erkend agent afgegeven beveiligingsstatus accepteert, zult u dat expliciet moeten aangeven;
  • alle personeel dat in aanraking komt met goederen die als luchtvracht identificeerbaar zijn, bij indienstname in het bezit dient te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
  • wanneer u zich registreert als erkend luchtvrachtagent wordt u opgenomen in de EU-Database (vanaf juni operationeel);
  • wanneer u gebruik maakt van een vaste vervoerder, moet een vaste vervoerders-verklaring overleggen.
  Bovenstaande veranderingen komen voort uit de verordeningen (EG) 300/2008 en (EU) 185/2010.


  Wat staat er in EU Verordening 185/2010 over de codes SPX en SCO?


  In EU Verordening 185/2010 staat in paragraaf 6.3.2.6. letterlijk de volgende tekst:

  De bevoegde autoriteit moet de documenten op elk ogenblik kunnen inspecteren tot de zending aan boord van een luchtvaartuig wordt geladen; de documenten moeten de volgende informatie bevatten:

  a) de locatiegebonden naam en het locatiegebonden adres van de erkend agent die de beveiligingsstatus en/of de alfanumerieke identificatiecode, zoals ontvangen van de bevoegde autoriteit, heeft toegekend;

  b) een unieke identificatiecode van de zending, zoals het nummer van de houseluchtvrachtbrief of de masterluchtvrachtbrief;

  c) de inhoud van de zending;

  d) de beveiligingsstatus van de zending, met vermelding van:
  — „SPX”: veilig voor passagiers-, vracht- en postluchtvaartuigen, of
  — „SCO”: veilig voor vracht- en postluchtvaartuigen.

  e) de reden waarom de beveiligingsstatus is afgegeven, met vermelding van:
  — „KC”: ontvangen van bekende afzender, of
  — „AC”: ontvangen van vaste afzender, of
  — de gebruikte middelen of methoden voor het beveiligingsonderzoek, of
  — de redenen waarom de zending is vrijgesteld van het beveiligingsonderzoek.

  f) de naam van de persoon die de beveiligingsstatus heeft afgegeven, of een gelijkwaardige identificatie, en de datum en het tijdstip van afgifte;

  g) de plaatsspecifieke naam en het plaatspecifieke adres, of de van de bevoegde autoriteit ontvangen unieke identificatiecode van een erkend agent die de door een andere erkend agent aan een zending gegeven beveiligingsstatus heeft geaccepteerd.

  Hoe te handelen bij consolidaties?


  In geval van een consolidatie hoeft het bovenstaande niet op de documenten vermeld te worden, mits de betreffende informatie traceerbaar is.
  Dit blijkt uit paragraaf 6.3.2.7:

  In het geval van consolidaties wordt geacht te zijn voldaan aan de eisen van punt 6.3.2.6, onder c), e), f) en g), wanneer de erkend agent, alvorens de zending in een luchtvaartuig wordt geladen en daarna gedurende 24 uur of, indien de vlucht langer duurt, tijdens de volledige duur van de vlucht, aan de hand van een verifieerbaar auditspoor kan nagaan wat de inhoud van de zending is, waarom de beveiligingsstatus is afgegeven en/of wat de naam is van de persoon die de beveiligingsstatus heeft afgegeven en op welke datum deze is afgegeven.

  Veel gestelde vragen


  1. Waar moet deze informatie worden vermeld?

  De verordening laat ruimte om deze informatie te vermelden op de documentatie die bij de zending hoort. Mogelijkheden hiervoor zijn de AWB, FWB, ACN-bon of een aparte declaratie.  Wie kiest voor vermelding op de AWB, FWB of ACN-bon, kan de informatie plaatsen in het vak Handling information, bijvoorbeeld als volgt:
  • SPX / KC / NN / dd-mm-jjjj / uu:mm
  In dit voorbeeld staat KC voor Known Consignor (Bekende Afzender) en is NN is de naam van de persoon (uit paragraaf 6.2.3.7.f), gevolgd door notatie van datum + tijdstip.

  2. Wie is aansprakelijk voor vermelding van deze gegevens?

  De Erkend Agent is verantwoordelijk voor correcte vermelding van de gegevens over de zending. Mocht bij achteraf, bijvoorbeeld bij controle door de KMar, blijken dat hierbij opzettelijke fouten gemaakt zijn of sprake is van grove nalatigheid, dan kan de persoon strafrechtelijk vervolgd worden. Dit wordt nog uitgewerkt in de nationale wetgeving.

  bron : www.acn.nl

  ====================
  zie ook schema luchtvracht security bekende afzender, vaste vervoerder

  bijlagen : http://www.bekendeafzender.nl/schema.PDF

 2. #2
  admin
  Guest
  Implementing of Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament
  and of the Council in conjunction with Commission Regulation (EC) 185/2010
  which shall enter into force at 29 April 2010


  This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States

  Valid forms of ID for identification of the delivering person
  "A photo ID which has been issued or is recognized by the national authority".

  • Valid identity card
  • Valid passport
  • Drivers licence

  Other documents cannot be accepted.


  Protection of cargo during transportation

  • The cargo load compartment of the vehicle must be locked or sealed.


  • Curtain sided vehicles must be secured with TIR cords.


  • Open trucks and the load area of flat bed vehicles must be kept under observation and must be supervised until handing over the freight.


  Cargo screening procedures  "When screening cargo the means or method most likely to detect prohibited articles shall be employed, taking into consideration the nature of the consignment".  • Security storage exists no longer as an approvable control measure.


  • Simulation chamber is only permitted if there is no other approved screening method possible.


  Accompanying documents  The documents must provide the following information:


  • SPX + "KC" (known consignor) or


  • SPX + the means or method of screening used (e. g. X-Ray) or


  • SCO + "AC" (account consignor)


  • The name of the person who issued the security status, or an equivalent identification.


  • Date and time of issuance of the security status .

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •