Horizontaal toezicht

De leden van de VVD-fractie zijn geÔnteresseerd in de pilot horizontaal toezicht. Ze vragen of er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn op dit terrein en wanneer de eindrapportage verwacht mag worden.

Deze leden lijken een verband te leggen tussen de contra-legemdiscussie en de pilot horizontaal toezicht. Dat verband is niet aanwezig. De afspraken opgenomen in convenanten die de Belastingdienst met ondernemingen heeft gesloten blijven uiteraard binnen de door wetgeving en jurisprudentie gestelde kaders.

Voor de evaluatie van de pilot handhavingsconvenanten verwijs ik naar mijn brief van 12 april 2007, kenmerk DGB 2007-1685M aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

De leden van de VVD-fractie zijn ook benieuwd hoe in de praktijk invulling zal worden gegeven aan de mogelijkheden voor fiscale grensverkenning en vragen welke ruimte belastingplichtigen in dit verband wordt geboden om op legale wijze belasting te besparen?

Bij horizontaal toezicht beogen partijen te komen tot een efficiŽntere en effectievere werkwijze tussen de Belastingdienst en ondernemingen. Rechtsvragen die door ondernemingen worden voorgelegd in een situatie van horizontaal toezicht zullen op dezelfde wijze beantwoord worden als bij belastingplichtigen bij wie geen sprake is van horizontaal toezicht. Een efficiŽntere en effectievere werkwijze betekent evenwel niet dat horizontaal toezicht en convenanten van ondernemingen vragen dat zij in specifieke situaties de minst voordelige weg kiezen. Aan de andere kant is het ook zo dat de Belastingdienst geen convenanten sluit met ondernemingen die met aanwending van alle mogelijke middelen het betalen van belasting proberen te ontgaan.

Verder vragen deze leden welke mogelijkheden de staatssecretaris ziet voor de beslechting van geschillen over de uitleg van de convenanten. Ze vragen of dan uitsluitend een rol is weggelegd voor de rechter of dat ook mediation hier een rol speelt?

Uitgangspunt bij horizontaal toezicht is wederzijds vertrouwen. Bij geschillen over de uitleg van de convenanten zal dan ook overleg uitkomst moeten bieden. Hierbij is ook een rol weggelegd voor het management van het verantwoordelijke belastingkantoor. Hierbij dient ook bedacht te worden dat een
convenant een document is waarin afspraken zijn vastgelegd over de wijze en de intensiteit van het toezicht. Het bevat geen afspraken over rechtstoepassing. Het ligt dan ook niet voor de hand om de rechter in te schakelen bij geschillen of gebruik te maken van mediation. Bij geschillen over de uitleg van convenanten bestaat de mogelijkheid dat er op een gegeven moment wellicht geen vertrouwensbasis meer is. Het opzeggen van het convenant ligt dan voor de hand.