Veel aandacht voor vracht op Schipholdiner KvK

6-10-2011

Op 3 oktober vond het 21e Schipholdiner van de Kamer van Koophandel Amsterdam plaats in het Sheraton Schiphol. Gastspreker tijdens het diner was Sjoerd van Loon, CEO van IJs Global en voormalig voorzitter van ACN. Later op de avond volgde een tweegesprek met de bewindslieden Verhagen en Atsma. Ook zij erkenden het belang van luchtvracht.


De bewindslieden Joop Atsma (I&M) en Maxime Verhagen (EL&I) tijdens het tweegesprek onder leiding van Maria Henneman

Age Fluitman, de voorzitter van de Amsterdam KvK opende de avond en onderstreepte in zijn welkomstwoord dat we op nationale schaal ruim 40 miljard in de logistieke dienstverlening verdienen, zo’n 7% van het BNP. De kansen om het verdienend vermogen nog op te schroeven zijn legio. Dat vraagt om een landelijke strategie met, aanvullend, een regionale uitrol. Voor die regionale uitrol heeft de Economic Development Board Amsterdam, met Jos Nijhuis (CEO Schiphol Group) als lid van de board namens de logistieke cluster, het programma “Smart Logistics Amsterdam” opgezet. Dit programma biedt een kader voor de gebundelde investeringen van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio. Fluitman stipte twee concrete speerpuntprojecten uit dit programma kort aan:
  • Seamless Connections met als intentie het opruimen van barrières, zowel fysiek als administratief, zodat de afhandeling van goederen in en door de regio zo vlot mogelijk gaat. De kwalificatie als “Seamless Hub” geeft ons internationaal de hoogste standaard en zal nieuwe logistieke functies naar de regio trekken.
  • SmartGate Cargo voor het optimaliseren van de douaneprocessen, om zo de afhandelingstijd en –kosten te minimaliseren. “Een uniek samenwerkingsverband tussen Schiphol, de Douane en ACN. Naast de administratieve innovatie zorgt Schiphol ook voor een goede ondersteunende ruimtelijke infrastructuur, een inspanning die een miljoeneninvestering vraagt. De Rijksoverheid heeft recent de aan haar gevraagde financiële bijdrage voor SmartGate toegezegd en de gemeente Amsterdam neemt hierover binnenkort een, naar ik hoop en verwacht, positief besluit,” aldus Fluitman.
Sjoerd van Loon: "Ontwikkeling van Schiphol en cargo community positief"

Als keynote spreker gaf Sjoerd van Loon (CEO IJs Global) zijn visie op de algemene ontwikkeling van luchtvracht en de rol van onze nationale luchthaven vanuit de positie van een wereldwijde opererende onderneming op het gebied van transport en logistiek die Nederland resp. Schiphol gekozen heeft als vestigingsplaats voor haar hoofdkantoor. Hij noemde de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol en dus de cargo community zonder meer positief. Onderaan deze pagina staat zijn gehele toespraak.

Tweegesprek met Verhagen en Atsma

De bewindslieden Maxime Verhagen (vicepremier en minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en Joop Atsma (staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu) bevestigden in een tweegesprek onder leiding van Maria Henneman dat Schiphol van levensbelang is voor de Nederlandse economie. Daar zijn veel landen jaloers op. We hebben wereldwijd een toppositie, ook op het gebied van duurzaamheid. Dat wordt nog meer met de green deals die op 3 oktober afgesloten zijn. Het ETS is een heikel punt maar komt er alleen als er uitzicht is op een wereldwijde aanpak. En die is er op dit moment absoluut niet, aldus staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. We moeten in Europa nog eens goed nadenken over de uitvoering of uitstel regelen.

Volgens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is juist de combinatie van passagiers en vracht essentieel voor de hele regio. Die moeten we versterken, en dat doen we door te investeren in innovatie aantrekkelijker te maken en de aansluiting van de arbeidsmarkt op de vraag uit het bedrijfsleven te verbeteren. De luchtvaart kan groeien en er is nog ruimte. We kunnen en willen groeien, dus daar zetten we fors op in, onder andere door het topsectorenbeleid, waarin logistiek een speerpunt is.

Klik hier voor een korte reportage over het diner op Schiphol TV

Toespraak Sjoerd van Loon, CEO IJs Global:

“Ik ben de Kamer van Koophandel zeer erkentelijk dat zij het onderwerp luchtvracht dit jaar centraal hebben gesteld tijdens deze bijeenkomst en daarmee het belang van deze sector voor onze nationale economie onderkennen. Graag wil ik u mijn visie voorleggen op de algemene ontwikkeling van in de luchtvracht en de rol van onze nationale luchthaven vanuit de positie van een wereldwijde opererende onderneming op het gebied van transport en logistiek die Nederland resp. Schiphol gekozen heeft als vestigingsplaats voor haar hoofdkantoor.
Anticiperen op geografische marktbewegingen


Om je als onderneming strategisch goed te positioneren moet je in eerste instantie kijken naar de ladingstromen die zich over de gehele wereld verplaatsen om vervolgens de organisatie aan te passen aan de marktomstandigheden. De uitgangspunten die wij als onderneming hanteren, kunnen eveneens van toepassing zijn voor het beleid en de positie van Schiphol inclusief de regionale luchthavens zoals bijvoorbeeld Maastricht. Het gaat er om hoe wij op succesvolle wijze kunnen anticiperen op de geografische marktbewegingen en grip kunnen krijgen als onderneming of in dit geval als luchthaven op de ladingsstromen van en naar Europa. De aansluiting op mondiale netwerken lijkt meer bepalend te worden voor de welvaart van een gebied dan de historische vestigingsplaatsfactoren. Als gevolg van de globalisering en Europese eenwording komen stedelijke regio’s daardoor steeds meer direct in concurrentie met elkaar. Niet alleen de Randstad maar ook de overige industriële centra in ons land worden door de luchthaven met de rest van de wereld verbonden waardoor wij de concurrentie met de ons omliggende Europese landen doeltreffend kunnen aangaan.

Marktontwikkelingen

Bij het maken van strategische keuzes moet je kijken naar de toekomst van de wereldwijde handelsstromen en dan met name de top 25 lucht- en zeevracht routes. De verwachting is dat China in 2030 de rol van de VS volledig zal hebben overgenomen en 17 van de 25 top handelsstromen in de wereld zal domineren. Kijkend naar deze ontwikkelingen dan zien wij een verdere toename van de handel binnen de Aziatische regio en tussen de emerging countries (met name China, India en Brazilië) en de zogenaamde developed economies. Dit fenomeen doet zich wat betreft de export vanuit China niet alleen voor bij algemene gebruiksgoederen, maar zeker ook bij de export naar de Azië Pacific regio van vaak duurdere hoogwaardige apparatuur, o.a. op medisch gebied, bekende fashion brands en technologie op het gebied van duurzaamheid. Latijns Amerika en vooral Brazilië laat duidelijk een sterke economische groei zien. Ik kom net terug van onze Latijns-Amerikaanse regionale meeting en ben onder de indruk van de vele mogelijkheden die zich binnen deze regio voordoen. Verder is er de handel tussen de emerging countries en Afrika. Het feit dat Zuid-Afrika aan tafel is geschoven bij het overleg van de BRIC landen geeft het potentieel aan van het Afrikaanse continent in de komende jaren.

Handelsmissies naar emerging economies

Het reizen en bezoeken van buitenlandse markten zit ons al eeuwenlang in het bloed . Dat is ook nodig want wij zullen ons in het buitenland moeten laten zien en horen met een actief promotiebeleid van onze nationale lucht- en zeehavens om ons duidelijk te profileren als te prefereren smart gateway voor Europese handelsstromen. Als bedrijf investeren wij veel in buitenlandse verkoopreizen waarbij vertegenwoordigers van de verschillende kantoren gezamenlijk relaties bezoeken teneinde leveranciers en ontvangers aan ons te binden. In een landelijk ochtendblad stond een artikel met als kop “ING maant ondernemers het ruime sop te kiezen”. Men stelt in dit artikel dat de blik van vele ondernemers nog te veel gericht zou zijn op de traditionele handelspartners in Europa en de VS en te weinig op de zgn. emerging economies. Feit is wel dat er volgend jaar maar liefst 17 handelsmissies georganiseerd worden naar landen zoals China, India, Turkije, Rusland en Brazilië! Zeer bemoedigend maar ook noodzakelijk.

Van Nederland Distributieland naar Nederland Regieland

Het gaat al lang niet meer alleen om het aantal kilogrammen dat wij via ons land vervoeren maar veel belangrijker om onze positie als ketenregisseur. De verschuiving en ontwikkeling van Nederland Distributieland naar Nederland Regieland spreekt daarbij zeker tot de verbeelding. Het gewijzigde beeld van de consumentenvraag dwingt wereldwijde producenten om zich opnieuw te verdiepen in hun supply chain. De verschuivingen van het push model – reagerend vanuit aanbod – naar het pull model – reagerend op vraag – biedt de wereld van logistiek en transport (en dus ook de luchtvracht) ongekende mogelijkheden. De trends en ontwikkelingen op het gebied van internet shopping leiden tot grote veranderingen in de supply chain. Snelheid (en dus vaak luchtvracht) en betrouwbaarheid zijn daarbij bepalend voor de keuze van het type vervoer en de logistiek dienstverlening. De beschikbaarheid van het gewenste product op een door de consument te bepalen tijdstip is de basis van waaruit de opdrachtgever zijn vervoer organiseert. Bedrijven zullen zich dan ook steeds meer laten leiden door het aanbod van directe lijnverbindingen en vrachtcapaciteit naast de vraag waar men zich zal moeten vestigen met de regionale distributie centra. Een goed voorbeeld hiervan is de vestiging een aantal jaren geleden van Intel in Nederland met een zgn. cross dock operatie nadat zij eerder hun Europese voorraadcentrum in de UK gesloten hadden. Bepalend daarbij was de volledige controle over en de beschikbaarheid van directe verbindingen en capaciteit naar de luchthaven Schiphol waar na aankomst de orders binnen 8 uur al weer onderweg waren naar de uiteindelijke ontvangers in Europa. Een goed voorbeeld dus van logistieke ketenbeheersing.

Onderscheidende dienstverlening

De rol van de luchthaven Schiphol op het gebied van het faciliteren van de vrachtafhandeling en het verbinden van de luchthaven met de centra in de wereld via dagelijkse lijnverbindingen bepalend voor het succes en de positie van onze luchtvrachtsector. In tijden van economische teruggang en stagnatie moet de sector zich blijven richten op de ontwikkeling van onze strategische positie als smart gateway. Binnen IJs Global hou ik onze medewerkers voor dat groei ook mogelijk is binnen een krimpende economie op basis van onderscheidende dienstverlening en innovatief beleid. Die onderscheidende dienstverlening is niet alleen het inspelen op de internet hype maar ook het bekwamen in het vervoer van specifieke producten die vaak wat minder conjunctuurgevoelig zijn zoals farmaceutische producten, medische apparatuur of fresh producten dan wel andere tijdgevoelige lading.

Verbindingen naar China

Vanuit mijn positie als gebruiker, is de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol en dus de cargo community positief. Het aantal vliegverbindingen van en naar Schiphol is toereikend om de wereldwijde markten, met name in Azië afdoende te bedienen. Het feit dat Air China Cargo (de grootste vrachtmaatschappij met 18 freighters) Schiphol blijft zien als een van de belangrijkste draaischijven voor Europa speelt direct in op de eerder genoemde ontwikkelingen. Maar ook de combinatie KLM - Air France met 54 verbindingen per week naar China biedt vele positieve mogelijkheden om de te verwachten groei goed te accommoderen. Tot het jaar 2020 komen er 100 nieuwe luchthavens in China bij, om u een idee te geven van de groei van deze regio. Als gevolg van de economische situatie in Europa en de VS zien wij een duidelijk terugval van de volumes vanuit Azië hetgeen een onmiddellijk effect heeft op de vervoersprijzen als gevolg van de onbalans tussen ladingaanbod en capaciteit. Belangrijk is om te zien of de volumes gedurende het jaarlijkse piekseizoen vanuit Azië een herstel gaan laten zien. Daarentegen blijft het export volume vanuit Europa wel redelijk op peil.

Belang van een Cargo Community System

De luchthaven Schiphol werkt efficiënt en gedegen aan haar positie als knooppunt facilitator. Ik noem daarbij de initiatieven als Smartgate, een samenwerking tussen de luchthaven Schiphol, de Nederlandse Douane en de luchtvrachtbranche ACN, gericht op efficiënte afhandeling van de vrachtstromen op de luchthaven, maar ook e-Freight en e-Link voor papierloze afhandeling. Het feit dat Frankfurt Airport inmiddels ook heeft aangekondigd een Cargo Community System te gaan ontwikkelen (zoals wij dat op Schiphol hebben met Cargonaut) maar ook het Smartgate concept gaan overnemen , geeft aan dat wij ons blijvend moeten inzetten om de positie van Schiphol te ontwikkelen tot de meest gewenste cargo luchthaven in Europa. Specifiek moeten we ons onderscheiden op het gebied van efficiëntie, transparantie, betrouwbaarheid en veiligheid, schoner en duurzaam. De Amerikaanse wetgeving, de vereiste vooraanmelding en het scannen van lading gaat door en stelt steeds meer eisen gesteld aan de beveiliging van de goederenstromen. Reden te meer om initiatieven als SmartGate en e-Freight krachtig vanuit de industrie te ondersteunen. De ontwikkeling van bedrijfsterreinen zoals Schiphol Logistics Park en Amsterdam Connecting Trade, inclusief de ontsluiting van goede aan- en afvoerwegen zijn voorbeelden van de positieve ontwikkelingen die thans plaatsvinden. Het feit dat in vele studies nog steeds gesproken wordt over het gevaar van een dichtslibbende infrastructuur betekent dat de lucht- en zeehavens actief moeten deelnemen aan de discussies over andere modaliteiten zoals ook het rail en binnenvaart.

Als vertegenwoordiger van een onderneming die Nederland gekozen heeft als centrum voor haar transport en logistieke activiteiten, zal ik de ontwikkeling van de luchthaven met interesse zal volgen en waar mogelijk ondersteunen.”

bron : acn

Sjoerd van Loon, Schipholdiner, 3 oktober 2011